مردی با دو اسلحه خودکار در پاکستان بیش از پنج ساعت شهر را در رعب و وحشت نگه داشت. نیروهای ویژه امنیتی و کموندوها با ترفند و شلیک گلوله به پایش وی را دستگیر کردند.