در شهر سدلیک واقع در جمهوری چک، کلیسایی هست که از چوب، آجر و فلز درست نشده، بلکه از استخوان های انسانها درست شده است. در سال ۱۲۱۸ پاپ وقت، دستور داد این کلیسا را از استخوان های انسانها که برای ساخت این کلیسا کشته شده بودند، ساخته شود.