یکی از رهبران جبهه نجات ملی مصر دخالت های آمریکا ر امور داخلی مصر را اهانت توصیف کرد و گفت مصری ها هرگز این دخالتها را نخواهد پذیرفت.
"حمدین صباحی" از اظهارات جان مک کین سناتور آمریکایی انتقاد کرد و مقامات آمریکایی را از آسیب وارد کردن به کرامت مصر و دخالت در امور این کشور برحذر داشت. صباحی گفت: ادامه دخالت های آمریکا در امور مصر و تلاش ها برای تحمیل سازش های سیاسی به زیان عدالت و قانون ، اهانتی است که ملت مصر هرگز آن را نخواهد پذیرفت.