انتقادها از پروژه پریسم تا حد به تمسخر گرفتن این برنامه پیش رفته است زیرا که جاسوسی کلان دولت آمریکا از مردم نتوانسته است برای آمریکایی‌ها امنیت وعده داده شده را ایجاد کند. افشاسازی‌های اخیر درباره جمع‌آوریوثبتوضبط انبوه ارتباطات تلفنیواینترنتی مردم توسط دولت آمریکا بحث‌هاییرادرمورد کارایی این گونه برنامه‌ها به وجود آورده است. بخش عظیمیازمردم آمریکا، کارشناسانومتخصصان حوزه‌های امنیتی معتقدندکهبرنامه دولت آمریکاوآژانس امنیت ملی این کشور، ان‌اس‌ای، علی‌رغم گستردگیوهزینه‌های بسیار بزرگ آن نتوانسته است کاری برای افزایش امنیت شهروندان آمریکاییوممانعتازآنچهکهدولت این کشور حملات تروریستی می‌نامد؛ انجام دهد.برنامه‌های ان‌اس‌ای، علی‌رغم گستردگیوهزینه‌های بسیار بزرگ آن نتوانسته است به‌جز تجاوز به حریم خصوصی‌ آنها کاری برای افزایش امنیت شهروندان آمریکایی انجام دهد.انتقادهاازپروژه پریسم ان‌اس‌ای به سرعتدرحال افزایش بودهوآشکارا تا حد به تمسخر گرفتن این برنامه به پیش رفته است. برنامه پریسم به دولت آمریکا این امکانرامی‌دهدکهبه طور مخفیانهوغیرقانونی بر تمامی فعالیت‌های اینترنتیوتماس‌های تلفنی جهانیان نظارت داشته باشد. کارشناسان معتقدند داده‌های فراوان هرچند اطلاعات بیشتریرافراهم می‌کنند اما به همان نسبت دارای اطلاعات نادرست بیشتری نیز خواهند بود. این حقیقتکهجاسوسی کلان دولت آمریکاازمردم این کشور نتوانسته است برای آمریکایی‌ها امنیت وعده داده شدهراایجاد کند؛درحال تبدیل شدن به یک باور عمومی بین مردم این کشور است.انتقادهاازپروژه پریسم ان‌اس‌ای به‌سرعتدرحال افزایش است.سه اشکال بزرگ جمع‌آوری انبوه اطلاعاتبسیاریازمقامات دولت آمریکا سعی دارند به هر نحویکهشدهبادفاعازجاسوسی بزرگ ان‌اس‌ای به نوعی این رسوایی بزرگ تاریخیرامدیریت کنند.درتازه‌ترین نمونهازاین دفاعیات جیمز کامی نامزد سمت ریاست پلیس فدرال آمریکا، اف‌بی‌ای،دراوایل ماه جولای سال جاری میلادیدرجلسه تایید صلاحیت خوددرکمیته قضایی سنا،ازبرنامه جمع آوری اطلاعات دولت آمریکا دفاع کرد. کامی گفت: «من به طور کلی می‌دانمکهجمع آوری اطلاعاتوتحلیل آنها یک ابزارباارزش رادرزمینه مبارزهباتروریسمدراختیار دولت قرار می‌دهد. اف‌بی‌آی باید یک آژانس اطلاعاتیوهم یک آژانس مبارزهباجرائم باشد.» ایندرحالیستکهجمع‌آوری انبوه اطلاعات مردم توسط دولت آمریکاازنظر آمریکایی‌ها دارای سه اشکال بزرگ است:پریسمدرتضادباساختار‌های مدنی آمریکاوناقض آزادی مردم است.نخست آنکهاین عملدرتضادباساختار‌های مدنی آمریکا بودهوناقض آزادی مردم است. دوم آنکهاین کار استفاده نادرستازمنابع محسوب می‌شود. به عبارت دیگردربرابر هزینه شدن پول آمریکایی‌ها آزادی آنها قربانی شدهوچیزی هم به دست نمی‌آورند. ودرآخر،ازآنجاکهاینگونه تصمیم‌گیریوسیاست‌گذاری دولت درباره تروریسم بین‌المللی بسیار بدوناعاقلانه است؛درنتیجه خطرات آنرابرای آمریکایی‌ها افزایش می‌یابد.گروه‌های حقوق بشری آمریکا به‌شدت به جاسوسی دولتازمردم این کشور انتقاد دارند.ناکارآمدی پریسممردم آمریکا معتقدند جاسوسی‌های ان‌اس‌ایدرعین حالکهناقض آزادی‌های آنها بوده است؛ نتوانسته آمریکا راازآنچهکهدولتمردانورسانه‌های آن کشور تروریسم می‌خوانند؛ محافظت کند. کشته شدن سفیر آمریکادرلیبیوکشته شدن تعدادیازآمریکایی‌هادرماراتن بوستون دو نمونه اخیرازبزرگترین شکست‌های ان‌اس‌ایدرپیشگیریازتروریسم بوده است. برای مثال تمامی مکالمات تلفنی تسارنایف‌ها(کسانیکهعاملان بمب‌گذاری بوستون معرفی شدند)ازسوی ان‌اس‌ای ضبط شده بود.بااین حال این سازمان نه تنها نتوانست(اگر احتمال نخواستن رادرنظر نگیریم)بااستفادهازاطلاعات خودازاین بمب‌گذاری پیشگیری کند بلکهازاطلاعاتیکهروس‌هادراختیار آنها قرار داده بودند نیز نتوانست بهره ببرد.جاسوسی عظیم ان‌اس‌ای نتوانستازحادثه بوستون پیشگیری کند.کسبوکار امنیتیدران‌اس‌ایویلیام بینی(William Binney)ازمدیران بازنشسته ان‌اس‌ایکهاطلاعات فراوانی درباره جمع‌آوری اطلاعاتوجاسوسی دارد معتقد است: «با جمع‌آوری این همه اطلاعات آنها{ان‌اس‌ای} خودراعاجزازکار می‌سازند. آنها ظرفیت جمع‌آوری بزرگی به دست آورده‌اند اما کاریازدستشان برنمی‌آید. آنها بار بیشازحدی به تحلیلگران تحمیل می‌کنند. این چیزی نیستکهبتواند به آنها کمک کند. این یک کار طاقت فرسا است. البته راه‌هایی وجود داردکهتحلیلگرها بتوانند دقیق کار کنند اما واقعیت این استکهآنها نمی‌خواهند چیزی حل شود. چون اگر چنین شود آنها دیگر نمی‌توانند به درخواست پول برای حل موضوع ادامه دهند. شعار کسبوکار آنها این است: - مشکلاتراسرپا نگه دار تا آمدن پول ادامه یابد – همه اینها به خاطر قراردادهاوپول است.»ویلیام بینی: شعار ان‌اس‌ای: مشکلاتراسرپا نگه دار تا آمدن پول ادامه یابد!محرومیت مردم مطیعیکیازعوامل عصبانیت مردمازجاسوسی دولت عدم اطلاع رسانی به مردم درباره تحت کنترل بودن ارتباطات آنها بوده است. هر چند دولتدراین زمینه توجیهات امنیتی فراوانیرامطرح می‌کند اما این دلایل برای مردم قابل قبول به نظر نمی‌رسد. ریچارد کلارک(Richard Clarke) کهازمدیران ارشد برنامه‌های خنثی‌سازی عملیات‌های تروریستیدردوران کلینتونوبوش بود می‌گوید: «این حرفکهاین جستجوی کامل بایدازتروریست‌ها پنهان نگه داشته شود خنده‌دار است. تروریست‌هاازقبلدرنظر داشته‌اندکهچنین کارهایی انجام می‌شود. تنها آمریکایی‌های مطیع قانون بودندکهبه طرز خنده‌آوریازدانستن آنچهکهدولتشان انجام می‌داد؛ محروم بودند.»ریچارد کلارک: آمریکایی‌های مطیع به‌طرز خنده‌آوریازدانستن آنچهدولتشان انجام می‌داد؛ محروم بودند.اهداف سیاسیدراین کار دخالت داردویلیام بینیکهرئیس سابق برنامه ارتباطات دیجیتال آژانس امنیت ملی آمریکا بود؛ می‌گویدکهاو سامانه ان‌اس‌ایراطوری تنظیم کرده بودکهتمامی اطلاعات به طور اتوماتیک رمزگذاری می‌شدند ودرنتیجه دولت مجبور بود برای جستجودرمیان آنها راه‌های تضمین شده‌ای رادرپیش بگیردوفقط هنگامیکهدلیل خاصی برای تحت کنترل گرفتن ارتباطات فرد مشکوکی وجود داشته باشد اقدام به این کار کند.اهداف سیاسیدراین کار دخالت دارد نه محدودیت‌های تکنیکی.اما اکنون ان‌اس‌ای تمامی داده‌هارابدون رمزگذاری جمع می‌کندوبرای مشاهده اطلاعات شهروندان وجود دلیل خاص نیز ضروری نیست. بینی اضافه می‌کندکهروشی کهدرآن داده‌ها رمزگذاری ‌شدهونگهداری می‌شوند بسیار کم هزینه‌تروارزانترازروشی استکههم اکنون دولتدرپیش گرفته است وازهمین جا معلوم می‌شودکهاهداف سیاسیدراین کار دخالت دارد نه محدودیت‌های تکنیکی.دولتازاطلاعات به دست آمده برای رفتن به‌سراغ کسانی کهازآنها خوشش نمی‌آید استفاده می‌کند.بینی می‌گوید: «پایش عمده برای ایمنتر کردن ما کاری نکرده است. دولتازاطلاعات به دست آمدهازطریق این پایش بزرگ برای رفتن به سراغ کسانی کهازآنها خوشش نمی‌آید استفاده می‌کند.» عده‌ای دیگرازکسانیکهقبلادربرملا شدن برنامه‌های مختلف ان‌اس‌ای نقشی داشته‌اند نظر بینیراتایید می‌کنند. برای مثال کرک ویب(J. Kirk Wiebe) گفته بودکهاین نوع نفوذ بدون اجازه به حریم خصوصی مردم آمریکا هرگز برای مواظبتازامنیت ملی ضروری نیست.آیا کنترل بیشتر موجب جلوگیریازتروریسم شده است یا فرو ریختن حریم خصوصی مردم؟این کار مسخره است!در این میان اظهارات بری روبینز(Barry Rubins)کهیک کارشناس تروریسم آمریکایی - اسرائیلی است جالب توجه است: «مهمترین چیز برای توجهدرافشاسازی مربوط به جاسوسی بزرگ دولت آمریکا این است کهازدیدگاه ضدتروریستی این کار مسخره است. همانطورکهیکیازخوانندگان من می‌گوید؛ اساسا کار ان‌‌‌اس‌ای به جای تمرکز بر تروریست‌های احتمالی، معادل دیجیتالی جستجوی بدنی مادربزرگ‌های ۸۰ ساله مینیسوتا است!درنتیجه جای تعجب نیستکهچرا آمریکا نمی‌تواند جلوی کسیرابگیردکهاحتمالادرارتش آمریکا کار تروریستی خواهد کردوحتیباارائه یک پاورپوینت دلایل خودرابرای به گلوله بستن مردم توضیح می‌دهد؛ویا چرا نمی‌تواند هشدارهای اطلاعات روسیه رادرمورد تماس‌های تروریست‌های چچنی بفهمد!»بری روبینز: جاسوسی بزرگ دولت آمریکاازدیدگاه ضدتروریستی یک کار مسخره است!کشته شدن سفیر آمریکادرلیبی یکیازحملات تروریستی بزرگ علیه منافع آمریکادرسال‌های اخیر بود. فرض کنید سفیر هشدار می‌دهدکهممکن است به سفارت حمله شود. کسی پاسخی نمی‌دهد. سپس او به مقام دوم سفارت می‌گویدکهجانشدرخطر است. باز کسی پاسخ نمی‌دهد.دراین میان ارتش آمریکا هم مجاز به پاسخ دادن نیست! رئیس جمهور هم بدون اینکهتصمیمی درباره چیزی بگیرد می‌رودکهبخوابد زیرا ارتباط بین وزرای دفاعوخارجهورئیس جمهور قطع شده استورئیس جمهور می‌رود بخوابد چون فردا یک جلسه مهم برای جمع‌آوری پول دارد.بااین حال نگران چیزی نباشید! زیراکهروزانه سه میلیارد تماس تلفنی آمریکایی‌ها شنود شدهواحتمالا تجزیهوتحلیل می‌شود! فردا روزنامه‌ها عکس جسد سفیر آمریکادرلیبیراچاپ می‌کنند. ان‌اس‌ای پاسخی ندارد. سیا هم فعلا اظهار نظر نمی‌کند. رئیس جمهور هم می‌گوید نباید چنین می‌شد! بدین ترتیب معلوم نیست برنامه یک تریلیون دلاری شنودونفوذ برای مقابلهباتروریسم به چه دردی می‌خورد!روزانه میلیاردها تماس تلفنی توسط ان‌اس‌ای ضبط می‌شود وبااین حال تروریست‌ها سفیر آمریکادرلیبیرامی‌کشند!داده‌هایی بیشازظرفیتکارشناسان شرکت کنندهدرکنفرانس رایانه، آزادیوحریم خصوصی کهدرژوئن سال جاری میلادیدرشهر واشنگتن آمریکا برگزار شد معتقدندکهبرنامه‌های جمع‌آوری انبوه اطلاعات مانند پریسم، داده‌هایی بیشازظرفیت دولت رادراختیار آژانس‌های امنیتی آن قرار می‌دهدواین موضوع عملادرپیگیری مواردیکهباید؛ مشکل ایجاد می‌کند. مایک ژرمن(Mike German)، کارشناس متخصص سابق هیئت فدرال بازرسیکهمشاور سیاسی اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکادرزمینه امنیت ملی است می‌گوید: «دانستن چیزهای بسیاریدرمورد افراد فراوان(جمع‌آوری داده) هرچند کار بزرگی است امادرعمل برای پیدا کردن تعداد بسیار کمی کاربر بددرمیان آنها خیلی خوب نیست. جمع‌آوری انبوه داده‌هاازافرادیکهفعالیت مجرمانه ندارند به شما نخواهد گفتکهفعالیت مجرمان به چه نحوی است!»ژرمن: جمع‌آوری انبوه داده‌هاازافرادیکهفعالیت مجرمانه ندارند به شما نخواهد گفتکهفعالیت مجرمان به چه نحوی است!به عقیده ژرمن: «مشکل دستگیری افراد مشکوک به اقدامات تروریستی هیچگاه ناتوانیدرجمع‌آوری اطلاعات نبوده است؛ بلکه تجزیهوتحلیل اقیانوس‌هاییازداده‌های جمع‌آوری شده است.» ژرمندرباره جستجوی وجود ارتباط بین مردموتروریست‌هاازطریق تجسسوتجزیهوتحلیل مکالماتوفعالیت‌های اینترنتی آنها می‌گوید: «این کار فهرست عظیمیازافراد مشکوکرابه وجود خواهد آوردکهبازرسی‌ها رابادستپاچگی مواجه خواهد کرد. آنچهکهتجزیهوتحلیل ارتباط به وجود می‌آورد شک کردن به مردمی استکهافراد مشکوکباآنهادرارتباطند. بدین ترتیب این ابردرحال رشد افراد مشکوک هیچگاهازبین نمی‌رود.» ژرمن همچنیندراین کنفرانس به گزارش‌هایی اشاره کردکهبراساس آنها کارمندان ان‌اس‌ای دسترسی بی‌اجازهوغیرمجازی به پایگاه داده‌های ضدتروریستیواطلاعات مردم داشته‌اند.کارمندان ان‌اس‌ای دسترسی غیرمجازی به اطلاعات مردم داشته‌اند.داستان علمی تخیلیوندی گروسمن(Wendy Grossman)،ازبرگزارکنندگان کنفرانس می‌گوید کار ان‌اس‌ای شبیه آن است که: «با ساختن تپه‌های بزرگتریازکاه به دنبال چند سوزندرمیان آنها بگردیم!» سعید اشکان سلطانی یکیازکارشناسان حوزه تکنولوژیوحریم خصوصی کهدراین کنفرانس شرکت کرده بود جمع‌آوری انبوه اطلاعاتراموجب به راه افتادن چیزی شبیه «مسابقه تسلیحاتی» دانست: «جمع‌آوری انبوه داده‌هادرکنار ابزار بهتر تجزیهوتحلیل معادل استبایک " مسابقه تسلیحاتی " کهدرآن کارشناسان اطلاعاتی سعی می‌کنند روابط جدیدی بین داده‌های جمع‌آوری شده پیدا کنند. ابزار‌های جدید تجزیهوتحلیل داده کارشناسان اطلاعاتیرابه این باور خواهد رساندکهمی‌توانندباداشتن " داده‌های کافی " روابط بیشتریباتروریسمراکشف کنند. اما این باور بسیار شبیه به یک داستان علمی تخیلی است!»گروسمن: نمی‌توانباساختن تپه‌های بزرگتر کاه دنبال چند سوزندرمیان آنها بگردیم!از سوی دیگر کارشناسان حقوقی نیز معتقدند اگر دولت خواستار ثبتوضبط تماس‌هاوفعالیت‌های ویژه‌ای است؛ می‌تواند موضوع رادردادگاه فعالیت‌های پایش خارج کشور مطرح کردهوبه طور قانونیوتضمین شده به سرورهای کامپیوتری مورد نظر دسترسی داشته باشد.دراین صورت حتی شرکت‌های ارتباطاتی نیز متوجه نخواهند شدکهدولت چه نوع اطلاعاتی راازسرورهای آنها کسب می‌کند. هیچ مشکل تکنیکی هم برای چنین کاری وجود ندارد. حالباتوجه به ممکن بودن این راه مطمئن این سوالکهچرا دولت آمریکا به جمع‌آوری تمامی اطلاعات مردم جهان می‌پردازد هنوز پاسخ کاملوروشنی نیافته است.