عبدالفتاح السیسی" فرمانده کل ارتش مصر تاکید کرد: در پی دستیابی به قدرت نیستم. السیسی در پاسخ به سئوال این روزنامه واشنگتن پست که آیا برای پست ریاست جمهوری نامزد خواهد شد؟ گفت: در پی دستیابی به قدرت نیستم. وی افزود: البته شما باور نمی کنید کسانی پیدا شوند که چشمداشتی به قدرت نداشته باشند. خبرنگار از او پرسید: آیا شما از این گونه افراد هستید؟ السیسی پاسخ داد: بله. فرمانده کل ارتش مصر سپس از آمریکا خواست از نفوذ خود بر اخوان المسلمین بهره بگیرد با توجه به اینکه مرسی رئیس جمهور معزول مصر نیز وابسته به گروه اخوان المسلمین است، از این نفوذ برای پایان دادن به بحران سیاسی مصر استفاده کند چرا که این بحران تاکنون ده ها کشته طی ماه گذشته میلادی داشته است.