دادگاه عالی صهیونیست‌ها در سال ۱۹۹۹ شکنجه را به رسمیت شناخت و حکم داد که در مواقع ضروری شکنجه‌گری بلامانع است. اخبارودعاوی مربوط به شکنجه فلسطینیاندرزندان‌هاوبازداشتگاه‌های اسرائیل هیچگاهازتیتر رسانه‌های جهان(با تمام نفوذیکهیهود بر آنها دارد) حذف نشده استوهرازچندگاهی شاهد انتشار خبری درباره شکنجه فلسطینیان به دست صهیونیست‌ها هستیم. شکنجه‌گران عموما ماموران سازمان شین بت(آژانس امنیت عمومی اسرائیل) هستندکهوظیفه بازجویی‌های خاصوتخصصی رادرزندان‌های اسرائیل به عهده دارند.درتازه‌ترین جنایت مربوط به شکنجه،دربیستوهفتم فوریه سال جاری، ۲۰۱۳، عرفات جرادات چند روز پسازدستگیری‌اشدرزندان صهیونیست‌ها جان باخت.عفو بین‌الملل: زندانیاندرزندان‌‌های اسرائیل شکنجه می‌شوند.به دنبال این اتفاق، نماینده ویژه سازمان مللدرامور حقوق بشری فلسطین خواستار تحقیقوتفحص بین‌المللی درباره مرگ این زندانی تحت بازجویی اسرائیلی‌ها شد. ریچارد فالک،(Richard Falk)، تاکید کردکه«مرگ یک زندانیدرطی بازجویی همیشه موجب نگرانی است. امادراین مورد چون اسرائیل سابقه سوء رفتاربازندانیانرادارد؛ نیاز به بررسی معتبرازبیرون بسیار ضروری‌ترازهمیشه است. بهترین راهکار تشکیل یک تیم کارآگاهی جنایی بین‌المللی زیر نظر شورای حقوق بشر سازمان ملل است.» دفتر سازمان عفو بین‌المللدرکانادادرخردادماه سال جاری اعلام کرد شواهد بسیاری وجود داردکهنشان می‌دهد زندانیاندرزندان‌‌های اسرائیل شکنجه می‌شوند.دراین مقاله شکنجه‌گری سازمان‌یافته صهیونیست‌هارامرور خواهیم کرد.خشونت علیه فلسطینی‌ها هیچ‌گاهازسوی اشغالگران صهیونیست کاهش نیافته است.سنت شکنجهدراسرائیلعلی‌رغم آغاز فرایند صلح، هیچ‌گاه خشونت علیه فلسطینی‌هاوحقوق انسانی آنهاازسوی اشغالگران صهیونیست کاستی نگرفته است ودرارتباطباآن هیچ تفاوتی بین روی کار بودن میانه‌روهای حزب کارگر یا افراطیان حزب لیکوددراسرائیل وجود ندارد. فهرست انواع خشونت‌هاییکهملت فلسطین تحمل می‌کنند چندان کوتاه نیست: شکنجه، کشتاروبازداشت بی‌هدفواتفاقی، انهدام خانه‌ها، ایجاد محدودیت‌های شدیددرآمدوشدبابرقراری صدها مرکز ایست بازرسی، بدرفتاریوخشونتبافلسطینی‌ها، مصادره زمین‌هاوساخت غیر قانونی شهرک‌ها، پاکسازی قومی شرق بیت المقدس، تنبیه دسته جمعی مانند مقررات حکومت نظامیویا محاصره کامل مناطقی همچون غزه،وبمباران‌های مکرر مردم نوار غزه،درطی ۶۵ سال گذشته برای مردم فلسطین عناوین آشنایی بوده‌اند.آموزش شکنجه‌گران آیندهدر حالیکهرسانه‌های غربی گزارش‌های محدودی درباره آن انتشار می‌دهند؛ شکنجهدراسرائیل یک سنت تاریخی محسوب می‌شود.درژوئن ۱۹۹۳، کنفرانسیدرتل آویو برای بررسی موضوع شکنجهدرزندان‌های اسرائیل برگزار شد. نو گوردون(Neve Gordon)، یهودی ساکن سرزمین‌های اشغالی کهدرآن زمان دبیر «سازمان پزشکان برای حقوق بشر» بوده استدرآن کنفرانس اعتراف می‌کندکه۲۰ تا ۳۰ درصدازبازداشت‌شدگان فلسطینی طی بازجوییبابدرفتاری مواجه می‌شوند. گوردون هم اکنون استاد علوم سیاسی دانشگاه بن گوریون است. استنلی کوهن(Stanley Cohen)، استاد دانشگاه عبری بیت‌المقدس پسازشنیدن این آمار می‌گوید: «جامعه‌ایکهچنین اعمالیراتحمل کند نیازمند خود - ایمن‌سازی است.»برخیازگرو‌ه‌های بین‌المللی شواهد شکنجهدرزندان‌های صهیونیستیرامستندسازی می‌کنند.با مرور گزارش‌های ۲۰ سال اخیر درباره شکنجه فلسطینی‌ها احساس نیاز کوهن به ایمن‌سازی جامعه اسرائیل هر چه بیشتر روی می‌نماید.درسال ۱۹۷۷ روزنامه نیویورک تایمز مقاله‌ایرامنتشر کردکهحاوی بازگویی‌های فلسطینی‌ها درباره شکنجه شدنشان به دست صهیونیست‌ها بود. این مقاله نخستین گزارش عمومیدرمورد شکنجهدرسازمان‌های امنیتی اسرائیل محسوب می‌شد. پسازآن دولت اسرائیل تلاش کرد ظاهرسازی‌هاییراانجام دادهوبه انحای مختلف خودرامخالف شکنجه‌گری نشان دهد.بی‌دادگاه عالی رژیم صهیونیستی: شکنجه کردن زندانیان بلامانع است!از همین رو اقدام به تاسیس گرو‌ه‌های صوری بررسی موضوع شکنجهدرسازمان‌های امنیتی خود کردوحتی فهرستیازاقدامات ممنوعدربازجویی‌هارانیز به نیروهای امنیتی خود ارائه داد. بدین ترتیب مرحله دیگریازشکنجه‌های مخفی آغاز شدکهتا سال ۱۹۹۹ ادامه داشت.دراین سال دادگاه عالی صهیونیستی کشف کرد(؟!)کهاعمال شکنجه‌ کماکاندرزندان‌هاودخمه‌های امنیتی رژیم اسرائیل ادامه دارد. این بی‌دادگاه به جای برخوردباشکنجه‌گران،باصدور حکمی تایید نمود کهدرمواقع ضروری اقدام به شکنجه کردن زندانیانوافراد مظنون بلامانع است! بدین ترتیبوبه استناد این حکم قضاییازنوع صهیونیستی، فصل جدیدیدرسرخوشیوشعف شکنجه‌گران جانی صهیونیست آغاز شد.حتی کودکان فلسطینی نیزازشکنجه صهیونیست‌هادرامان نیستند.از سوی دیگر دیوان عالی رژیم صهیونیستی قانون شکنجهرابه گونه‌ای تنظیم کرده استکهدارای نقاط مبهم فراوانی باشد تا بازجویان سفاک این رژیم بتوانندبااطمینانازعدم وجود پیگیریواحتمال اتهام،ازروش‌های غیرانسانیدررفتاربازندانیان فلسطینی استفاده کنند. حکم دیوان عالی این اجازهرابه بازجویان می‌دهددرصورتی ‌که تشخیص دهند یک فلسطینی مشکوک بودهواحتمالا تهدیدی برای امنیت عمومی محسوب می‌شود؛ازروش‌های شکنجه‌ آمیز برای به اعتراف واداشتن وی استفاده کنند. بازداشت‌های طولانی مدت، ضربوشتم، شکنجه افراد خانوادهدربرابر چشم دیگر اعضا، شوک‌های الکتریکی، تهدیدهایی بر اساس نقاط ضعف روان‌شناختی افرادوفشارهای شدید روانیکهبعضا منجر به مرگ اسرای فلسطینی می‌شود جزو روش‌های معمولدرفهرست شکنجه‌های مورد علاقه بازجویان صهیونیست است.بخش اعظم بازجویی‌هاوشکنجه‌هادرسازمان شین بت انجام می‌گیرد.سازمان‌های شکنجه‌گر اسرائیلدو سازمان اصلی اسرائیلیکهمتولی شکنجهدراسرائیل هستند عبارتندازشین بتوسازمان اطلاعات نظامی. سازمان اطلاعات نظامیدربازجویی افرادی کهباهدف کسب اطلاعات درباره کشور‌های متخاصمویا متمردازخواسته‌های یهود،ازخارج دزدیده شدهوبه اسرائیل آورده می‌شوند نقش دارد. بازجوییازکسانیکهبه خاک اسرائیل نفوذ کرده‌اند نیز به عهده این سازمان مخوف است. اما بخش اعظم بازجویی‌هاوبه تبع آن شکنجه‌هادرمراکز شین بت انجام می‌گیرد. هیچگونه نظارتی بر این مراکز وجود نداردوبرخیازآنها حتیدرفهرست بازداشتگاه‌های ثبت شده اسرائیل نیز دیده نمی‌شوند. شین بت یا شین بث، سرویس ضد اطلاعاتوامنیت داخلی اسراییل استونام آن خلاصه عبارت عبری ‹‹خدمت به امنیت›› است.شین بت سرویس ضد اطلاعاتوامنیت داخلی اسراییل است.شین بت علاوه بر فعالیت‌های ضد اطلاعاتیونظارت بر امنیت داخلی مسئول امنیت فیزیکىوامنیت کارکنان اسرائیل نیز مى‌باشد. حفاظتازامنیت شخصى رئیس‌جمهور، نخست‌وزیرووزیر دفاع به عهده شین بت است.درنتیجهازشدت عملوسختگیری فوق‌العاده‌ای برخوردار است.بااین حال شین بت اجازه دستگیرى مستقیم کسىراندارد. به قصد تخصصی کردن اقدامات شین بت دستگیری به عهده بخش «وظایف ویژه» اداره بازرسى پلیس اسرائیل قرار گرفتهکهاداره مرکزى آندراورشلیم واقع است. برای دستگیرى افرادىکهشین بت لازم می‌داند؛ گزارش مفصلى درباره آن فرد به علاوه درخواست حکم جلب اوازسوی شین بت به وزارت دادگسترى تسلیم می‌شود. اداره حقوقى وزارت این درخواسترابه بخش «وظائف ویژه» مى‌فرستد تا حکم جلب صادروفردرادستگیر کردهدراختیار شین بت قرار دهد. بعدازورود به بازداشتگاه‌های شین بت دیگر دریافت اطلاعات درباره سرنوشت فرد دستگیر شده ممکن نخواهد بود تا اینکهبه زندان‌های عادی انتقال یابد، مرگش(اکثرا به دلیل بیماری‌های عادی!) گزارش گرددویا جسدش به خانواده تحویل داده شود. اداره «مشاورت حقوقىوبازرسى» بخشیازشین بت استکههمه بازپرسى‌هاى ضداطلاعاتىوامنیتى مورد نیاز براى ادارات عملیاتى شین بتراانجام مى‌دهد.درواقع هسته شکنجه‌گر شین بتدراین اداره شکل گرفته است. این اداره برای بازجویی‌هایشازدستگاه‌هایی مانند دستگاه دروغ‌سنج استفاده مى‌نماید. تعیین موثق بودن منابع خبرهای دریافتیونظارت بر کارهای جاعلان گزارش‌هاویا افراد مظنون به عملیات جاسوسی‌ دوجانبه نیز به عهده این اداره است. پرسنل بخش‌هاى این اداره به مناطق مختلف کشور سفر کردهوآزمایش‌های مربوط به دروغ‌سنجىوبازجوییراانجام مى‌دهند. همچنین این ادارهدرپرونده‌سازى برای افرادوتهیه اسناد حقوقى مورد نیاز بخش عملیاتى شین بت نقش مهمی به عهده دارد.آیا ما اوراشکنجه می‌کنیم؟! البتهکهنه! او به نور خورشید حساسیت دارد!شکنجه زندانیان فلسطینیبر اساس آمارهای اسرائیلیازسال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱، بیشاز۷۰۰ اسیر فلسطینی جان بهدربردهازبازداشگاه‌های صهیونیست‌ها به دلیل رفتار ناشایست ماموران شین بتدرحین بازجوییازاین سازمان شکایت کرده‌اند. این شکایت‌ها هیچگاه سرانجامی نداشته‌اندوحتی یک نفرازاین ماموران نیز تحت تعقیب قرار نگرفتهویا برای بررسی بیشتر موضوع شکایت به هیچ دادگاهی معرفی نشده‌اند. دولت اسرائیل زندانیان فلسطینیوحتی کودکان بازداشت شدهرابرای بازجوییازقلمرو فلسطین اشغالی به زندان‌های اسرائیلی منتقل می‌کند کهدرتضادبافصل پنجم کنوانسیون ژنو است. هم اکنون(۲۰۱۳) ۱۵۹ زندانی بدون تفهیم اتهامویا اعلام علت بازداشتدرزندان‌های اسرائیل به سر می‌برند.درمجموع ۴۶۰۰ فلسطینیدرزندان‌های اسرائیل نگه داشته می‌شوندونظارت موثری بر نحوه برخورد زندانبانان صهیونیستبااین زندانیان وجود ندارد.فعالان صلح‌طلبدرحال بازسازی شکنجه‌های مورد علاقه صهیونیست‌هادرشین بتبه دلیل عدم وجود نظارت بر بازداشتگاه‌هاوزندان‌های رژیم صهیونیستی، تا کنون فلسطینیان بسیاری زیر شکنجه‌های فجیع بازجویان جان خود راازدست داده‌اند.درماه می سال جاری میلادی، سازمان اسرای فلسطین به مناسبت روز جهانی مقابلهباشکنجهباصدور بیانیه‌ای اعلام کردکهکمیته عمومی مقابلهباشکنجه این سازمان،درچند سال اخیرازسوی اسرای آزاد شدهاززندان‌های اسرائیل، ۹۰۰ شکایت درباره شکنجه دریافت کرده است.دراین گزارش افشا شدکه۷۰ اسیر فلسطینیدرزندان‌های اسرائیل زیر شکنجه جان خود راازدست داده‌اند. این گزارش، عرفات جرادات جوان ۳۰ ساله اهل الخلیلراقربانی اخیر شکنجهدرزندان صهیونیست‌ها معرفی کرد.سازمان اسرای فلسطین:درچند سال اخیرازسوی اسرای آزاد شده، ۹۰۰ شکایت درباره شکنجه دریافت کرده‌ایم.شکنجه زنان فلسطینیزنان بسیاریدرزندان‌های رژیم صهیونیستی جان خود راازدست داده‌اند. گزارش‌های موجود درباره نحوه برخوردوشکنجه زنان فلسطینی به قدری آکندهازفجایعوجنایات گوناگون استکهگاهیباپرداختن به آنها بیم جریحه‌دار شدن عفت عمومی می‌رود. یکیاززنان زندانی آزاد شدهازقفس صهیونیست‌ها فاطمه الزق استکهبخشیازشکنجه‌هایی کهدرزندان‌های اسرائیل تجربه کردهراافشا کرده است:زنان فلسطینی ظلم مضاعفیازسوی صهیونیست‌ها تحمل می‌کنند.وقتی قصد عملیات استشهادی داشتم نمی‌دانستم باردارم.درزندان‌های عسقلان معلوم شدکهباردارم.بااین حال آنها مرادرقبرهاییبادمای یخچال نگه داشتهوشکنجه‌های وحشتناکی می‌کردند. من توسط شین بت یک هفته بازجوییوشکنجه شدم. آنها مرا به پشت یا خمیده به میزهای آهنی می‌بستندوبه هیچ وجه اجازه استراحت جز برای قضای حاجت نمی‌دادند. اعتصاب غذا کردموآنها متعجب بودندکهچگونه درحالیکهباردارم زنده مانده‌ام.در۲۱ روز حضوردرزندان عسقلان زشت‌ترین شکنجه‌ها رادرحق من روا داشتند. می‌خواستند فرزندمراسقط کنند. آخرین جاییکهمرا فرستادند، اتاقک‌های مرگ بود کهباکمبود اکسیژن مواجه بودم. پساز۲.۵ هفته وکیلی آمدووضعیت جسمانی خودمرابه او توضیح دادم. پسازآن به زندان زنان منتقل شدم.درزندان هاشارون به همراه ۸۰ زن اسیر دیگر به سر می‌بردموکودکمدراین زندان به دنیا آمد. به دنیا آمدن یوسف خیلی سخت بودوپزشکان قابله‌ایکهآمده بودند ۴ ساعت برای به دنیا آمدن او مرا اذیت کردند. یوسفدرزندان‌های تنگوتاریک به دنیا آمدوپسازدو ماه او راازشیر خوردن محروم کردندومن به او غذاهایی دادمکهحتی افراد بالغ هم آن‌هارانمی‌خوردند./