۷۶ سناتور آمریکا با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور این کشور خواستار تشدید تحریم‌ها علیه ایران ‌بدون توجه به نتایج انتخابات ریاست جمهوری شدند.
به گزارش جروزالم پست؛ ۷۶ سناتور آمریکاباارسال نامه‌ای به باراک اوباما، رئیس جمهور این کشور خواستار تشدید تحریم‌ها علیه ایران ‌بدون توجه به نتایج انتخابات ریاست جمهوری شدند. سناتورهای آمریکایی اعلام کرده‌اند: «زمان برای دیپلماسی به سرعتدرحال سپری شدن است. ایراندرگذشته ودرزمانیکهروحانی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای بودازمذاکرات برای وقت‌کشی استفاده کرده است ودرهر حال رهبر ایران تصمیم گیر اصلی درباره پرونده هسته ای ایران است.» در این نامه آمده است: «آقای رئیس جمهور ماازشما درخواست داریم تا به این روند جنبه فوری بدهید. ما نیاز داریمکهفورا آگاه شویم تا تهران بالاخره برای مذاکره آماده است یا خیر؟ تهران باید بداندکهزمان برای دیپلماسیدرحال به پایان رسیدن است.» سناتور‌های آمریکاییدراین نامهکهدو روز قبلازمراسم تحلیف روحانیویک روز پسازتصویب طرح تحریم‌های جدیدازسوی کنگره فرستاده می‌شودازدولت آمریکا خواسته اند تا تحریم‌هاراتشدید کندوبر گزینه استفادهازنیروی نظامی همزمانباپیشبرد راه حل دیپلماتیک تاکید کند. «رابرت منندز» دموکراتورئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا به همراه «لیندسی گراهام» سناتور جمهوریخواه ایالت کارولینای جنوبی وازاعضای کمیته نیروهای مسلح سناازجمله سناتورهای پیشرودرنامه روز گذشته هستند. منابع نزدیک به گنگره به این روزنامه صهیونیستی گفته‌اند دو ماه آتی – اواخر سپتامبر زمانیکهسنا لایحه تحریم هارابه رای می‌گذارد - برای آمریکاوایران بسیار حساس خواهد بودوفرصت کوتاهی استکهدو کشور قبلازتحریم های جدید به یک توافق دیپلماتیک دست یابند. /