طی جنگ سال ۲۰۰۹ اسرائیل از ۳۵۰۰ بمب حاوی فسفرسفید علیه مردم غزه استفاده کرد. این ماده از دید کنوانسیون‌های بین‌المللی در ردیف تسلیحات نامتعارف قرار گرفته و استفاده از آن ممنوع است. تأثیر فسفر سفید بر بدن همچون غوطه‌ور شدن در اسید است. درآخرین روزهای سال ۲۰۰۸ رژیم صهیونیستی اسرائیل تهاجم گسترده‌ایراعلیه مردم نوار غزه شروع کرد.درکنار جنایت‌های گسترده‌ایکهاسرائیلدراین جنگ انجام داد؛ استفادهازبمب‌های ممنوعه فسفر سفید توجه جهانیانرابار دیگر به وحشیگری این رژیم جلب نمود. واکنش‌های بین‌المللی فراوانی انجام گرفتکههمچون اکثر مواقعدرسایه حمایت غربازاسرائیل تاثیر چندانیدرممانعتازجنایات جنگی این رژیم نداشتند.باوجود سپری شدن بیشازسه سالازبمباران غزهبابمب‌های فسفر سفید؛ مردم این باریکه هنوزباسختی‌هاومشکلات جسمی ناشیازآن دست به گریبانند.اسرائیلدرجنگ ۲۲ روزه غزه ۳۵۰۰ بمب فسفر سفید بر سر مردم غزه ریخت.فسفر سفید: روزگار سیاه مردم غزهنوار غزه ناحیه‌ ساحلی کوچکی است کهدرمحاصره کامل اسرائیل قرار داردوخانه بیشاز۱.۵ میلیون فلسطینی محسوب می‌شود. تا ۱۵ ژانویه ۲۰۰۹ بیشاز۱۴۰۰ فلسطینیدراثر حملات هوایی، زمینیودریایی صهیونیست‌ها به غزه کشته شدند. ۷۶۵ نفرازکشته شدگان شهروند عادی بودندوارتباطیباگروه‌های مبارز فلسطینی نداشتند. بیشاز۵ هزار فلسطینی نیزدراثر بمباران‌های صهیونیست‌ها زخمی شدند.درمقایسه تنها ۱۳ صهیونیستدراین جنگ هلاک شدندکه۳ نفرازآنها نظامی محسوب نمی‌شدند(هرچند اسرائیل یک دولت ارتشی استوتمامی شهروندان آن برای تمام عمر سربازند). ۸۰ صهیونیست نیزدراثر حملات حماس زخمی شدند. عدم تناسب تلفات دو طرف آشکارا نشان دهنده قدرت نظامی غیر قابل مقایسه دو طرف است.مهره‌های لابی‌های یهوددردنیای غربدربرابر جنایت اسرائیلدرغزه همچون همیشه سکوت کردند.قدرت نظامی حماس کهدراین جنگدربالاترین وضعیت خود استفادهازراکت‌های دست‌ساز بود؛ به هیچ وجه قابل مقایسهباارتش تا دندان مسلح صهیونیستی نبود.درحالیکهاسرائیلبااستفادهازسلاح‌های مرسوم، موشک‌ها، جنگنده‌هاوبمب‌های هدایت شونده، غزهرابه خاکوخون می‌کشیدواحدی هم مانعش نبود؛ دست به یک جنایت جنگی زد.درواقع، کشتار مردم غزهباتسلیحات متعارف ارضا کننده جنون آدم‌کشی صهیونیست‌ها نبودوبدین ترتیب استفادهازبمب‌های فسفر سفیددردستور کار ارتش مجمع جانیان یهود قرار گرفت. جنگ‌افزاری کهازدید کنوانسیون‌های بین‌المللیدرردیف تسلیحات نامتعارف قرار گرفتهواستفادهازآن ممنوع است.بمب‌های فسفر سفید بر فراز اردوگاه‌های پناهندگان غیرنظامی منفجر می‌شدند.فسفر سفید به سه طریق ایجاد سوختگی عمیقدربافت ها، استنشاق دود،وبلعیدن موجب آسیب دیدگی بدنومرگ انسان می‌شود. «مدز گیلبرت»، پزشک نروژی طی گزارشیدرنشریه کریستین ساینس مانیتور استفاده اسرائیلازبمب‌های حاوی فسفر سفیددرجنگ ۲۲ روزه علیه مردم غزهراتایید کرده است. او خود دیده بودکهاین بمب‌ها بر فراز اردوگاه‌های پناهندگان غیرنظامی منفجر می‌شدندوقربانیانیرامشاهده کرده بودکهدچار سوختگی شدید شده بودندوپوست بدنوصورت‌شان کنده شده بود. علاوه بر آن «پیتر هربی» رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز استفاده اسرائیلازفسفر سفیددرغزهراتأیید کرده است.بمب‌های آتش‌زای فسفر سفیدفسفر سفید، ماده مشتق شده‌ایازفسفر معدنی استکهبرای تولید فسفریک اسید استفاده می‌شود. فسفریک اسید نیز ماده اصلی پاک کننده‌های شیمیایی، کودهاونوشیدنی کوکاکولاستکهموجب مزه تند آن می‌شود. فسفر سفید دارای ویژگی‌های شیمیایی خاصی استکهآنرابرای استفادهدرتسلیحات مناسب می‌سازد.بارنگ روشنی می‌سوزدوموجب روشن شدن منطقه جنگدرتاریکی می‌شود. این مادهباتولید دود فراوان حرکت سربازاندرروزرابرای دشمن غیر قابل تشخیص می‌کند.افرادیکهفسفر سفیدبابدن آنها تماس می‌یابد شبیه به کسانی می‌شوندکهگویادراسید غوطه‌ور شده‌اند.برای ساختن بمب‌ونارنجک آتش‌زاوبمب‌های توپ‌های سنگین نیزازفسفر سفید استفاده می‌شود. بمب‌های آتش‌زای فسفری ابر سفیدیازغبار فسفری ایجاد کردهوبه جای تخریب هدف آنرابه آتش می‌کشند. این ابر سفیددر۳۰ درجه سانتیگراد مشتعل می‌شودوتا وقتیکهاکسیژن مورد نیاز برای سوختن آن به اتمام نرسد به هیچ وجه قابل خاموش کردن نیست. هنگامیکهاین غبار سفیدبابدن انسان کهدرحدود ۳۷ درجه دما دارد برخورد می‌کند؛ مشتعل شدهومی‌سوزد. این سوختن قابل ممانعت نبودهوهمچنان ادامه می‌یابد. افرادیکهفسفر سفیدبابدن آنها تماس می‌یابد شبیه به کسانی می‌شوندکهگویادراسید غوطه‌ور شده‌اند.فسفر سفید اثرات ماندگاری بر بدن انسان دارد.استفادهازفسفر سفیددرجنگ‌هادر جنگ‌های نیمه نخست قرن بیستم، سوزاندن زنده زنده مردمدرآتش رویه‌ای عادی برای ارتش‌های غرب بوده است. ارتش انگلیسدراواخر سال ۱۹۱۶ اولین کارخانه تولید نارنجک‌های فسفر سفیدراتاسیس کرد. آمریکایی هاومتقفیندرجنگ جهانی دوم به وفورازبمب‌هاوخمپاره‌های حاوی فسفر سفید استفاده کردند.درنبرد نرماندی جنگ جهانی دوم یک پنجم گلوله‌های خمپاره آمریکایی‌ها دارای فسفر سفید بودوپنج مدال افتخار اعطا شدهدراین عملیات، به دلیل استفاده گیرندگان مدالازنارنجک‌های فسفر سفید برای پاک‌سازی سنگرهای دشمن بوده است.غرب جنایت اسرائیلرادفاعازخود تلقی می‌کرد.علی‌رغم تصور عموم، بالاترین تعداد تلفاتدرتاریخ جنگ‌های بشر به کشتار حاصلازبمباران ژاپنبابمب‌های اتمی مربوط نمی‌شود. بلکه این رکورد مربوط به بمب‌های آتش‌زای فسفر سفید است.درنهم مارس ۱۹۴۵ بمباران توکیوبابمب‌های آتش‌زا موجب کشته شدن ۱۰۰ هزار ژاپنیدریک شب شد. همچنین این بمباران یک میلیون آواره بر جای گذاشت.درسال ۱۹۸۰، تمدن غرب به حدیازشعور رسیدکهمطرح کند؛ گویا سوزاندن زنده زنده غیرنظامیاندرجنگ‌ها چندان ایده خوبی به نظر نمی‌رسد.دراین سال بخش جدیدی به کنوانسیون ژنو اضافه شدواستفادهازبمب‌های آتش‌زا علیه شهروندانویادرنزدیکی محل زندگی آنهاراممنوع اعلام کرد. بر این اساس معاهده بین‌المللی سلاح‌های متعارف، استفادهازبمب‌های آتش‌زاراممنوع اعلام کرده است.ناظران سازمان دیدبان حقوق بشر انفجار بمب‌های فسفر سفید بر فراز شهر غزهرابه چشم خود دیده‌ بودند.اسرائیل استفادهازبمب‌های آتش زاراانکار کردبا این حال سردمداران اسرائیلدرسال ۲۰۰۸و۲۰۰۹ اثبات کردندکههنوز شعور بشری‌شاندرحد دهه‌ها پیش مدافعان آنگلوساکسون خود نیزکهکنوانسیون ۱۹۸۰راامضا کردند؛ رشد نکردهواساسا کارنامه صهیونیسم نشانگر عدم وجود استعداد چنین رشدیدراین گروه یاغیوجانی است. یکیازسخنگویان ارتش صهیونیستیدرهفتم ژانویه ۲۰۰۹ منکر عدم وجود این شعور شدهومی‌گوید: «می‌توانم به شما بگویمکهفسفر سفید قطعا استفاده نشده است.» ایندرحالی بودکهشواهد فراوانیازاین جنایت به طور غیر قابل انکاری به دست آمده بود. ناظران سازمان دیدبان حقوق بشر، ناظران سازمان مللوحتی روزنامه محافظه‌کار تایمز لندن گزارش‌هایی درباره استفادهازفسفر سفیددرغزه انتشار دادهواین موضوعراتایید کرده بودند. ناظران سازمان دیدبان حقوق بشر ادعا می‌کردندکهانفجار بمب‌های فسفر سفید بر فراز شهر غزهرابه چشم خود دیده‌اند.یکیازسخنگویان ارتش: «می‌توانم به شما بگویمکهفسفر سفید قطعا استفاده نشده است!»در حقیقت، تصاویر بی‌شمار منتشر شدهدررسانه‌ها به وضوح نشان‌دهنده بارش ابروغبار فسفر سفید بر سر مردم غزه بود. روزنامه تایمز همچنین گزارشیازپیدا شدن لاشه کلاهک بمب‌های فسفری اسرائیلیدرغزهرانیز منتشر کرد.بااین حال جانیان یهود منکر همه چیز بودندوخودرادارای شعوریدرحد سال ۱۹۸۰ نشان می‌دادند. تا این کهدر۱۵ ژانویه ۲۰۰۹، ساختمان سازمان مللدرغزهدرحالیکهکارکناندرداخل مشغول کار بودند؛بابمب فسفر سفید هدف قرار گرفت.نجات فردی کهدرآتش فسفر سفید می‌سوزدباآتش‌ خاموش‌کن‌های عادی ودردسترس ممکن نیست.علاوه بر کارکنان سازمان ملل، صدها غیر نظامی فلسطینی نیزدرآن ساختمانکهبر اساس انتسابش به سازمان ملل امن تلقی می‌شد؛ پناه گرفته بودند. آتشیکهساختمان رادربر گرفت به هیچ وجهباآتش‌ خاموش‌کن‌های عادی ودردسترس قابل فرونشاندن نبودومامورانوکارکنان نتوانستند برای خاموشی آتش کاریازپیش بردهومردم راازسوختن زنده زندهدرآتش نجات دهند.درشازدهم ژانویه ۲۰۰۹ روزنامه گاردین فیلم کوتاهی راازاثر فسفر سفید بر بدن‌های سوخته فلسطینیان غزه منتشر کردکهواکنش‌های بی‌ثمر جهانیراعلیه صهیونیست‌ها تشدید کرد.اعتراف اسرائیلدر فوریه ۲۰۱۰ اسرائیل به استفادهازبمب‌های آتش‌زای فسفر سفید علیه فلسطینیان غزه اعتراف کرد. برای اولین بار بودکهاسرائیل چنین اعترافی انجام می‌داد.درپی این اعتراف مقامات اسرائیلی گفتند یک سرتیپویک سرهنگ ارتش اسرائیل کهدرشلیک بمب‌های فسفر سفید به سوی انبار اصلی سازمان مللدرغزه نقش داشته‌اند محاکمه خواهند شد.بااین حال اسرائیل وقوع جنایت جنگیراقبول نکرد.کودکان به دلیل عدم تواناییدرگریزازآتش، بیشترین تلفات بمب‌های فسفر سفید اسرائیل بودند.در گزارش اسرائیل به سازمان ملل آمده بودکهچند گلوله توپ حاوی فسفر سفیدکهاستفادهازآن، مغایر قوانین بین المللی است،درنزدیکی مناطق مسکونی شلیک شده است. مقامات اسرائیل اعلام کردند این اعتراف نه برای پاسخ به واکنش‌های بین‌المللی بلکه برای نشان دادن استقلالوقابل اعتماد بودن سیستم قضایی این رژیم انجام شده است!در فوریه ۲۰۱۰ اسرائیل به استفادهازبمب‌های آتش‌زای فسفر سفید علیه فلسطینیان غزه اعتراف کرد.تاثیر فسفر سفید بر نوزادان فلسطینیومحیط زیست غزهدر فوریه ۲۰۱۱ یکیازپژوهشگران دانشگاه الازهر اعلام کرد: استفاده اسرائیلازبمب‌های حاوی فسفر سفیددرطول جنگ علیه غزه موجب عقب ماندگی شمار زیادیازکودکان فلسطینی شده است. نضال نوحباارائه پژوهشی تحت عنوان «فسفر سفیدوتاثیر آن بر انسانواراضی فلسطینیدرطول جنگ غزهوپسازآن» اظهار داشت: طی جنگ سال ۲۰۰۹ اسرائیلاز۳۵۰۰ بمب حاوی فسفر سفید علیه غزه استفاده کرده استکهباعثشده بسیاریازمتولدین این سال‌ها به ویژه متولدین ماه‌های اوتوسپتامبر سال ۲۰۱۰ میلادی دچار عقب ماندگی شوند.اسرائیل وقوع جنایت جنگیدرغزهراقبول نکرد.بر اساس پژوهش‌های این دانشمند فلسطینی، جنگ غزه بیشاز۱۷ درصدازاراضی زراعی فلسطینرانابودوحدود پنج درصد دیگررابایر کرده است. مقادیر زیادیازآب‌های زیر زمینی نیزدراثر فسفر سفید آلوده شده‌اند. نوح معتقد استکهتاثیرات این جنگ هنوزدرفلسطین دیده می‌شودومردم آندرآینده نیز شاهد این تاثیرات خواهد بود.تاثیرات فسفر سفید بر مردم غزهومحیط زندگی آنها دراز مدت خواهد بود.اسرائیل:ازاین پسدرمناطق پرجمعیت استفاده نمی‌کنیم!در می ۲۰۱۳ وزارت جنگ اسرائیل به دادگاه عالی این رژیم اعلام کرددرواکنش به شکایت گروه‌های حقوق بشریکهخواستار منع استفادهازتسلیحات آتش‌زا شده بودند، این وزارتخانهازکاربرد بمب‌های فسفر سفیددرمناطق پرجمعیت خودداری خواهد کرد! ارتش اسرائیل اعلام کردازاین بمب‌هادرموارد استثنایی استفاده می‌کندکهاین موارد نیزدرپشت درهای بسته برای دادگاه تشریحومشخص شده است.درنوامبر ۲۰۱۱ رژیم صهیونیستی اعلام کرده بودبااینکهقانون جنگ این رژیم استفادهازبمب‌های فسفریدرمناطق شهریرامجاز می‌داند، ژنرال یعیر ناوه، معاون وقت رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل، دستور کاهش قابل توجه استفادهازبمب‌های توپخانه‌ایازجمله بمب‌های فسفری سفیدراصادر کرده است.در روز جهانی قدس، تنفرازجنایات رژیم صهیونیستیرافریاد خواهیم زد./