- عضو ارشد جمعیت دمکراتیک وحدت طلب بحرین گفت: فراخوان ولیعهد بحرین برای گفتگو با مخالفان تا زمانی که سرکوب مردم همچنان ادامه دارد، فاقد هرگونه ارزشی است.
"حسن المرزوق"  تاکید کرد: رژیم آل خلیفه به تصور اینکه می تواند به فعالیت های انقلابی مردم پایان دهد، متوسل به زور و خشونت شده است، اما این روش تأثیری در حرکت مردم بحرین که از 14 فوریه 2011 تاکنون در صحنه حضور دارند، نخواهد داشت و تا تحقق مطالبات، فعالیت های مسالمت آمیز انقلابی ادامه خواهد داشت. عضو ارشد جمعیت دمکراتیک وحدت طلب بحرین، افزود: رژیم از قانون وضعیت فوق العاده در بحرین برای سرکوب بی سابقه مردم با تانک و بالگردهای آپاچی، تخریب مساجد و اخراج کارمندان سوء استفاده می کند. اما مردم بحرین از قدرت رژیم ترسی به دل راه نمی دهند. المرزوق تصریح کرد: جسارت نیروهای رژیم به منزل شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت وفاق ملی بحرین نشان می دهد که رژیم دچار سردرگمی است و زمام امور از دستش خارج شده است. ولیعهد بحرین از یک طرف از رهبران مردمی می خواهد از رژیم عذرخواهی کنند و از سوی دیگر آنان را به مذاکرات فرامی خواند، در حالی که سرکوب ها همچنان ادامه دارد و نیروهای رژیم به زنان تعرض می کنند و مساجد را تخریب می کنند. سلمان بن حمد آل خلیفه ولیعهد بحرین اخیرا گفته است که فعالیت سیاسی خالی از اشتباه نیست و رهبران مخالف باید جرأت عذرخواهی داشته باشند. المرزوق تاکید کرد: رژیم باید متوجه عواقب جسارت به رهبران مردمی باشد.