شمار زیادی از تظاهرکنندگان مصری با راهپیمایی از میدان التحریر به سوی سفارتخانه امریکا در قاهره، اخراج سفیر این کشور از مصر را خواستار شدند.
شمار زیادی از تظاهرکنندگان مصری با برگزاری تجمع اعتراض آمیز مقابل ساختمان سفارت امریکا در قاهره، مواضع واشنگتن علیه انقلاب مردم مصر را محکوم کردند. تظاهرکنندگان در این تجمع با سر دادن شعارهای ضدامریکایی خواستار اخراج سفیر امریکا شدند. از جمله شعارهای تظاهرکنندگان می توان به موارد زیر اشاره کرد: " امریکا پولهایت را بردار، ملت مصر، فردا تو را زیر پا خواهد گذاشت "، " نه به امریکا و نه به اخوان، انقلابیون هنوز در میدان هستند "، " اولین خواسته مردم، بستن سفارت و طرد سفیر امریکا است. " تظاهرکنندگان " آن پاترسون " سفیر امریکا در قاهره را به حمایت از اخوان المسلمین متهم کردند. آنها در تجمعات اعتراض آمیز خود علاوه بر پرچم مصر، تصاویر سفیر و پرچم امریکا به همراه پرچم رژیم صهیونیستی را که بر روی آنها به نشانه محکومیت علامت ضربدر کشیده شده، حمل کردند.