" سالواکر " رئیس جمهور سودان جنوبی همه وزیران کابینه و همچنین " ریک مشار " معاون خود را برکنار کرد.
وزیر اطلاع رسانی دولت سالواکر گفت: رئیس جمهور تصمیم گرفته است تغییرات گسترده ای در کابینه ایجاد کند به همین علت معاون خود و همه وزیران و همه معاونان وزرا را برکنار کرده است. سالواکر در حکم برکناری مسئولان سودان جنوبی، " باقان اموم " دبیرکل حزب حاکم جنبش خلق برای آزادی سودان را نیز از مسئولیت پرونده مذاکرات صلح با سودان برکنار کرد. تلویزیون دولتی سودان جنوبی خاطرنشان کرد: تا زمان انتخاب وزرای جدید، قائم مقام های وزارت خانه ها، اداره آنها را به عهده خواهند داشت. به گفته منابع خبری، شمار زیادی از نیروهای امنیتی و نظامی در خیابان های " جوبا " پایتخت سودان جنوبی مستقر شده اند و مردم این کشور نیز با نگرانی، و ماندن در منازل اوضاع را دنبال می کنند. منابع آگاه، این اقدام سالواکر را بزرگترین تغییر کابینه در سودان جنوبی از زمان استقلال این کشور از سودان در دو سال پیش می دانند.