ژاپن وارد مذاکرات رسمی برای دستیابی به توافقی بین کشورهای دو سوی اقیانوس آرام شد که این امر امیدها را برای تحقق تجارت آزاد که تقریبا ۴۰ درصد اقتصاد جهانی را در بر می گیرد، افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هیات های کشورهایی از  آسیا، اقیانوسیه ، آمریکای لاتینوآمریکاازروز پانزدهم جولای برای گفتگو درباره توافق «مشارکت دو سوی اقیانوس آرام» موسوم به TPP وارد کوتا کینابالو پایتخت ایالت صباحدرشرق مالزی شده اند. ژاپنکهتا پیشازاینازدور بر این مذاکرات نظارت داشتازماه دسامبر بعدازروی کار آمدن شینزو آبه نخست وزیر این کشور اعلام کردکهوارد مذاکرات می شود. هیات ژاپنی روز سه شنبه وارد هجدمین دور مذاکرات شد. در توکیو، یوشیهاید سوگا رئیس دفتر نخست وزیری ژاپن اعلام کردکهتجارت آزاد ستون سیاست دیپلماتیک این کشور است. وی افزود:بامحافظت جدیازآنچه باید محافظت کنیم وباپیگیری چیزهاییکهباید پیگیری کنیم، مادرپی گرفتن بهترین نتایجوکمک به گسترش منافع ملی خود هستیم. بعدازپیروزی حزب لیبرال دمکرات آبهدرانتخابات مجلس اعیاندرروز یکشنبه، وی کنترل بیشتری بر پارلمان این کشور به دست آورده است. نخست وزیر ژاپن قرار است روز پنج شنبه قبلازسفر به سنگاپورودیدارباجو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا، وارد مالزی شود. پیمانه TPP بخشی اساسیازبرنامه آسیایی باراک اوباما است. بسیاری معتقدند آمریکابااین پیمان قصد دارد تا مانعازگسترش نفوذ چیندرمنطقه شود./