پادشاه عمان ۱۴ نفر از معترضینی که در جریان رویدادهای موسوم به بهار عربی دستگیر شده بودند را عفو کرد. به گزارش آسوشتدپرس؛ پادشاه عمان 14 نفرازمعترضینیراکهدرجریان تظاهرات مردمی مشهور به بهار عربیدرسال ۲۰۱۱ دستگیر شده بودند عفو کرد. معترضیندرجریان اعتراضات مذکور خواهان فرصت‌های شغلی بیشترواعمال اراده عمومیدراداره کشور بودند. معترضیندرچندین برهه مخالف دستورات مقامات عمل کردهواعتصابات کرگریوتحصن به راه انداختند. خبرگزاری رسمی عمان اعلام کرد سلطان قابوس دستور داد زندانیان مورد نظرازروز سه‌شنبه آزاد شوند. این افراد قرار بوداز۳۰ ماه تا ۵ سال رادرزندان‌ها محبوس باشند. پسازاین اعتراضات مقامات عمانی برخی اصلاحاترابه عمل آوردند برای مثال انتخابات شوراهای محلیکههیچ قدرت مستقیمی نداشته اما نقش مشورتی دارندرابرگزار کردند. عمان کهدریکی ازنقاط استراژیک جهان قرار دارد به صورت مشترکباایران اداره تنگه هرمزرابر عهده دارد. این آبراهه تنگدردهانه خلیج فارس محل عبور یک‌پنجم نفت مصرفی جهان است./