معاون بزرگترین حزب اپوزیسیون ترکیه بر لزوم برکناری وزیر خارجه این کشور و یا دستکم اتخاذ سیاست جدیدی درباره بحران سوریه توسط آنکار تاکید کرد. به گزارش حریت‌دیلی‌نیوز، فاروق لاق‌اغلو معاون رئیس حزب جمهویخواه خلق ترکیه، بزرگترین حزب مخالف این کشور روز گذشتهدریک کنفرانس خبری گفت: دولت ترکیه باید وزیر خارجه خودراعوض کندویا دستکم سیاست جدیدیراتحت وزیر خارجه کنونی درباره سوریه اتخاذ کند. وی دلیل این خواسته خودراجلوگیریازتاثیر منفی بحران سوریه بر ترکیه اعلام کرد. لاق‌اغلودرادامه اظهار داشت: حوادثاخیر سوریه تا حد زیادی نتیجه سیاست‌های حزب حاکم عدالتوتوسعه به رهبری اردوغانووزیرخارجه وی است. معاون رئیس حزب جمهویخواه خلق ترکیه همچنین ضمن هشدار به هرگونه حمله احتمالی ترکیه به سوریه بدون اجازه شورای امنیت سازمان ملل، گفت: این اقدام می‌تواند ترکیهومنطقه راباآشوب مواجه کند. بر اساس این گزارش، منظور لاق‌اغلوازحوادثاخیر سوریه اشاره به تحولاتی است کهدرچند روز گذشتهدرمناطق شمالی سوریه ودرنزدیکی مرزهای جنوبی ترکیه رخ داده است. اوایل این هفته گردان‌های مسلح کردها موفق شدند پسازدو روز درگیری کنترل شهر استراتژیکومرزی راس العیندراستان حسکهرابه کنترل کامل خوددرآورندوگروه‌های سلفی راازاین شهر بیرون کنند. تسلط شبه‌نظامیان کرد بر این مناطق باعثافزایش نگرانی ترکیهازظهور یک منطقه خودمختار کردستاندرسوریهوتبدیل این منطقه به پایگاهی برای قدرت گیری حزب کارگران کردستان(پ‌ک‌ک)کهبرای خودمختاری درجنوب ترکیه می‌جنگند، شده است. در همین خصوص احمد داووداغلو وزیر خارجه ترکیه روز جمعه به خبرنگاران گفت: آنکارا بی‌درنگ وازطریق موثرترین شیوه به هرگونه خطری کهازداخل سوریه ترکیهراتهدید کند، واکنش نشان خواهد داد. اما صالح مسلم رئیس حزب متحد دموکراتیک کردستانکهقدرتمندترین گروه شبه‌نظامی کرددرشمال سوریه استوکنترل کامل بخش‌هایازاین مناطقرابه دست دارد، اعلام کرد، تا پایان جنگ داخلی به دنبال ایجاد یک شورای مستقل برای مدیریت مناطق کرد‌نشین است. ویدرادامه اظهار داشت، این طرحدرحال بررسی بین گروه‌های کرد استوبه معنای یک اقدام جدایی‌طلبانه نیست بلکه فقط برای سازماندهیومدیریت امور مردموسرزمین‌مان است./