وزرای خارجه آمریکا و ترکیه درباره مذاکرات فرآیند سازش و تحولات مصر و سوریه به صورت تلفنی با یکدیگر گفت‌و‌گو کردند. به گزارش تودی‌زمان؛ احمد داووداوغلو، وزیر خارجه ترکیه، طی تماسی تلفنیباجان کری، وزیر خارجه آمریکا، درباره فرآیند مذاکرات سازش اسرائیلوفلسطینکهقرار است طی روزهای آتی ادامه یابند گفت‌و گو کرد. منابع آگاهدروزارت خارجه ترکیه اعلام کردندکهاین دو دیپلمات علاوه بر موضوع فرآیند سازش درباره تحولات مصروسوریهوخط‌مشی‌هایی کهدراین دو کشور باید اتخاذ شوند نیز گفت‌و‌گو کردند. تشکیلات خودگردان فلسطینواسرائیل پسازسه سال بن‌بستدرمذاکرات سازشبامیانجیگری کری قبول کردندکهمذاکراتراادامه دهند. مذاکرات سازشدرسال ۲۰۱۰وپسازتصمیم اسرائیل برای تداوم شهرک‌سازی‌هادرکرانه باختریوشرق بیت‌المقدس متوقف شدند. مقامات آمریکایی دیروز(دوشنبه) اعلام کردنددرحال تعیین یک تاریخ ویژه طی هفته جاری هستند تا نمایندگان اسرائیلوفلسطین رادرواشنگتن نزد هم آورند. فلسطینی‌ها اعلام کرده‌اند تنهادرشرایطی حاضر به پذیرش تداوم مذاکرات هستندکهبه آنها تضمین داده شود دولت آتی فلسطیندرمرزهای قبلازسال ۱۹۶۷ تشکیل خواهد شد. مقامات اسرائیلوتشکیلات خودگردان همچنین اعلام کرده‌اندکهدرباره این مذاکرات رفراندوم برگزار خواهند کرد./