پس از کنترل گروه های مسلح کرد بر شهر راس العین در شمال سوریه و دستیابی آنها به مرکز فرماندهی القاعده در این شهر، اسناد و مدارک بسیاری در مورد حضور عناصر خارجی به دست آمد.
تصاویر این کارت های شناسایی به سادگی نشان می دهد که اعضای دولت موسوم به عراق و شام در سوریه، بیشتر خارجی هستند و کمتر شهروند سوریه ای در آن حضور دارد. در این کارت های شناسایی که سرنوشت صاحبان آن در هاله ای از ابهام است، شهروندانی از کشورهای تونس، قطر، ترکیه، آمریکا، عربستان، امارات متحده و عراق قابل مشاهده است.