دیترویت در هجدهم جولای برابر با ۲۷ تیرماه اعلام ورشکستگی کرد. این شهر که زمانی قلب صنعت خودروسازی آمریکا بود؛ ‌ منعکس کننده وضعیت واقعی اقتصاد آمریکا و نمایانگر عاقبت قریب‌الوقوع این کشور است. دیترویتدرهجدهم جولای برابربا۲۷ تیر ماه اعلام ورشکستگی کرد. ورشکستگی این شهر آمریکایی‌ها رادریک شوک فرو بردهوآنهارابیشازپیش نسبت به اقتصاد ‌نابسامان کشورشان نگران کرده است. آمریکادرسال ۱۹۸۰ کمترازیک تریلیون دلار بدهی ملی داشت. این بدهی اکنون به ۱۷ تریلیون دلار رسیده است. این بدهیدردوران اوباما رشد بزرگی داشت.درواقع اگر شما شروع به پرداخت بدهی‌های به بار آمدهدردوران اوباما کنید به‌شرطی کهدرهر ثانیه یک دلار پرداخت نمایید بیشاز۱۸۴ هزار سال باید وقت صرف کنید! امروز دیترویتکهزمانی قلب صنعت خودروسازی آمریکا محسوب می‌شد؛ آینه‌ منعکس کننده وضعیت واقعی اقتصاد آمریکاستکهبه‌روشنی نمایانگر عاقبت قریب‌الوقوع این کشور است.دیترویت نمایانگر عاقبت قریب‌الوقوع آمریکا است.۱۸ میلیارد دلار بدهیدیترویت ۱۸ میلیارد دلار بدهیوتعهد به‌عهده دارد کهازپس آن برنیامده ودرنهایتدرهجدهم جولای برابربا۲۷ تیر اعلام ورشکستگی کرد. بسیاریازمردم طبقه متوسطوفعالان اقتصادی شهرراترک کرده‌اندودر نتیجه درآمدهای مالیاتی به‌شدت کاهش یافته است. مدیر شرایط بحرانی شهر، کِوین اور(Kevyn Orr)، پیشنهاد کرده بودکهبه‌ازای هر دلار ۱۰ سنت(۱۰٪)ازبدهکاری‌ها پرداخت شود. همچنین کاستنازبودجه بهداشتی بازنشستگان شهر نیز پیشنهاد شده بود. اور اعلام کرده است بدهی درازمدت دیترویت می‌تواند به مبلغی بین ۱۷ تا ۲۰ میلیارد دلار برسد.هشت شهر آمریکا کهدرسال‌های اخیر ورشکست شده‌اند، وضعیت دیترویت قابل مقایسهبادیگران نیست.اور امیدوار بودکهبستانکارانواتحادیه‌ها پیشنهادشرابپذیرند تا راهی برای برون‌رفتازشرایط دشوار اقتصادی شهر فراهم شود. اما اتفاق سازنده‌ای رخ نداد ودرنهایت مدیر بحران شهردرهجدهم جولای برابربا۲۷ تیر ماهباپر کردن فرم‌های مربوط به «فصل ۹» اعلام ورشکستگی کردواین شهر به بزرگ‌ترین شهر ورشکسته تاریخ آمریکا تبدیل شد. حدود ۹ میلیارد دلارازبدهی‌های ۱۸ میلیاردی دیترویت مربوط به صندوق‌های بازنشستگیوبیمه‌های درمانی کارمندانوبازنشستگان این شهر است. هم اکنون صندوق‌های بازنشستگی به بزرگ‌ترین مخالفان مفاد اعلام ورشکستگی شهر تبدیل شده‌اند.«فصل ۹» به نهادهای شهری اجازه می‌دهد اموالودارایی‌های شهررابه فروش رسانند.«فصل ۹» نوعیازورشکستگی است کهدرصورت قبول آنازسوی دادگاه ورشکستگی، نهادهای شهری می‌توانند به‌طور قانونی وباهدف سازماندهی مجدد شهر، اموالودارایی‌های شهررازیر نظر مدیر تعیین شدهازسوی دادگاه به فروش رساندهبرنامه جدیدی برای بازسازی شهر تدارک ببینند.درسال ۱۹۹۴ اورنج کانتیدرایالت کالیفرنیا ودرسال ۲۰۱۱ نیز جفرسون کانتیدرایالت آلاباماازقانون فصل ۹ برای نوسازی ساختار این شهرها استفاده کرده‌اند. سال گذشته نیز سه شهر استاکتن، ماموت لیکزوسن برناردینودرایالت کالیفرنیا اعلام ورشکستگی کرده بودند.تصویر۴: اوردرهجدهم جولای اسناد درخواست اعلام ورشکستگیراتنظیم کرد.احتمال گسترش ورشکستگی به شهرهای دیگربا توجه به اوضاع اقتصادی آمریکاوسیاست‌های ناکارآمد اوباما برایازسر گذراندن بحران اقتصادی اخیر بعید نیستکهدیترویت اولین نمونهازشهرهای بزرگ آمریکایی باشدکهاعلام ورشکستگی می‌کندوانتشار اخبار ورشکستگی دیگر شهرهای این کشوردرروزها یا ماه‌های آتی جای تعجب نخواهد داشت، به‌خصوص اینکه برخیازکارشناسان نیز بر احتمال این امر صحه می‌گذارند. دکتر ناصر قلاوون، کارشناس مسایل اقتصادی، احتمال کشیده شدن بحران ورشکستگی شهر دیترویت آمریکا به دیگر شهرهاوتبدیل شدن آن به بحران سیاسیواجتماعیدراین کشورراتأیید می‌کند.اگر من شهری داشتم شبیه دیترویت بود!قلاوون اخیراًدرمصاحبه‌ایبابی‌بی‌سی عربی درباره ورشکستگی دیترویت گفته است: «خبر ورشکستگی دیترویت به هیچ وجه غیرمنتظره نبود. فرماندار میشیگان چهار ماه پیش حسابرس ویژه‌ای برای شورای شهر دیترویت تعیین کرده بود. بنابراین اعلام ورشکستگی دیترویت قابل پیش‌بینی بود. علنی شدن ورشکستگی این شهردرشرایط کنونی بیشتر جنبه سیاسی داردونه اداری. دیترویتازنظر تاریخی اهمیت زیادی برای آمریکایی‌ها داردوباید دید آیا ورشکستگی این شهر به بحرانی برای دولت باراک اوباما تبدیل خواهد شدوورشکستگی به دیگر شهرها هم خواهد رسید. پیش‌بینی می‌کنم ورشکستگی دیترویت به دیگر مناطق آمریکا مانند ایالت جورجیا نیز کشیده شود».اور امیدوار استبااعلام ورشکستگی دیترویت بتواند بار دیگر تجدید حیات کند.مخالفت حقوقیبااعلام ورشکستگی شهراما مقامات قضایی ایالت میشیگانباعدم قبول درخواست ورشکستگی دیترویت، آن رابامشکلات حقوقی مواجه ساخته‌اند. قاضی ایالت میشیگان، رزماری آکویلینا(Rosemarie Aquilina)، گفته است اعلام ورشکستگی دیترویت قانونی نیستوخلاف قانون اساسی این ایالت استکهموجب زیان دیدن مردم خواهد شد زیراکهمزایای بازنشستگی کارکنان شهررامد نظر قرار نداده است.درهمین حال دادستان کل این ایالت خواستار تجدید نظر این قاضیدرحکمش شدهوآنرایک قضیه استثنایی توصیف کرده است. فرماندار میشیگان، ریک اسنایدر(Rick Snyder)، هم گفته استکهاعلام ورشکستگی دیترویت می‌تواند به جبران روند نزولی این شهر کمک کند.باادامه این چالش احتمالاً قاضی دادگاه فدرال وارد این موضوع شود کهدرچنین شرایطی حلوفصل قضیه ممکن است سال‌ها به طول انجامد. هرچند سخنگوی کاخ سفید اعلام کرده استکهدولت فدرال آمریکا مصمم است برای بهبود وضعیت دیترویتبامسئولان این شهر همکاری کند.رزماری آکویلینا: اعلام ورشکستگی دیترویت قانونی نیستوخلاف قانون اساسی این ایالت است.چرا دیترویت ورشکست شد؟در پاسخ به این سؤال اریک اسکورسون استاد دانشگاه دولتی میشیگان می‌گوید: «ورشکستگی دیترویت موضوعی آنی نیست. دیترویت یک شهر صنعتی بود. به‌خلاف شیکاگو، نیویورکوشهرهای دیگرکهاقتصادی چندگانه دارند، دیترویت تنها به صنعت اتومبیل‌سازی وابسته بود. باازبین رفتن تدریجی این صنعتوصنایع جانبی آندر۵۰ سال اخیر مشکلات شهر نیز به‌تدریج شروع شد. مشکل اصلیازکاهش فروش اتومبیل آغاز شد.باپایین آمدن ارزش خانه‌ها، محدودیت‌های مالی برای وام‌های بانکی افزایش یافت. بیشازهر جای دیگر ایالت میشیگانازاین بابت صدمه دید.درده سال اخیر میشیگان دوران رکود بزرگیراتجربه کرد کهبادیگر شهرهای بزرگ آمریکا قابل قیاس نیست. مقامات منتخب شهر نیز به این روند واکنش کافی نداشتند.میشیگان بیشازهر جای دیگرازمحدودیت‌های مالی وام‌های بانکی ناشیازپایین آمدن ارزش خانه‌ها آسیب دیده است.دیدگاه پروفسور رابین بویل استاد برنامه‌ریزی شهری دانشگاه واین درباره ورشکستگی دیترویتوآینده آن چنین است: «بسیاریازساکنان دیترویت یا به حومه شهر رفتندویا ایالتراترک کردند. آنها اوضاع مالی مناسبی ندارند کهدرمحل زندگی خود بمانند. بنابراین برای یافتن کار یا به حومه‌ می‌روندویا به شهرهای دیگر. البته علی‌رغم وضعیت بد اقتصادی امیدهایی برای بهبود اوضاع وجود دارد. جنرال موتورز به اینجا نقل مکان کرده است. مرکز شهر دوباره زندگی اقتصادی راازسر گرفتهوسرمایه‌گذاریدربخش ساختمان افزایش خواهد یافت.در دهه ۶۰ دیترویت بالاترین درآمد سرانه رادرکل آمریکا به خود اختصاص داده بود.واقعیت‌هاییازشهر دیترویتبا مروری بر گذشته دیترویت چنین عاقبتی برای این شهر غیرقابل باور می‌نماید. وضعیت این شهر به حدی رسیدهکهحتی تأمین اعتبار برای چراغ‌های برق خیابان‌ها نیزبامشکل مواجه شده است.درزیر به نکاتی درباره گذشتهوحال حاضر این شهرکهزمانی نماد صنعت آمریکا محسوب می‌شد اشاره می‌شود.مرکز اصلی شرکت جنرال موتورزدراین شهر واقع است.- دیترویت زمانی چهارمین شهر بزرگ آمریکا بود ودردهه ۶۰ دیترویت بالاترین درآمد سرانه رادرکل آمریکا به خود اختصاص داده بود. -دردهه ۵۰ میلادی، جمعیت شهر حدود ۱,۸۰۰, ۰۰۰ نفر بود. طی ۶۰ سال گذشته دیترویت ۶۳ درصدازجمعیت خود راازدست دادهکهبخش اعظمیازکاهش جمعیت آن بعدازسال ۲۰۰۰ اتفاق افتاده است. بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ نزدیک به ۲۵۰ هزار نفرازساکنان دیترویت این شهرراترک کرده‌اند. جمعیت شهردرسال ۲۰۱۰ به ۷۰۰ هزار نفر کاهش یافت.- هم اکنون نه هزاروهفتصد شاغلوبین نوزده هزاروهفتصد تا بیست هزار بازنشستهدرشهر ساکن هستند. - شهروندان دیترویتدرزمان اضطرار تا زمان رسیدن پلیس باید به‌طور میانگین پنجاهوپنج دقیقه باید منتظر بمانند. - شهرداری دیگر قادر به تأمین نور بسیاریازمناطق شهر نیست ودرحال حاضر ۴۰ درصدازچراغ‌های برق خیابان‌های شهر خاموشویا خراب هستند.دیترویت تفاوتیبایک شهر جنگ‌زده ندارد.- زمانی بزرگ‌ترین شرکت‌های خودروسازی آمریکا همچون جنرال موتورزوفورددراین شهر فعالیت گسترده‌ای داشتندومرکز اصلی شرکت جنرال موتورز هنوزدراین شهر واقع است. شرکت جنرال موتورز پسازورشکستگی دیترویت اعلام کرده استکهاوضاع شهر تحت کنترل است؛ اما می‌دانیمکهبیشتر کارکنان این شرکت به حومه این شهر منتقل شده‌اند. -دربخش خدمات بهداشتودرمان عمومی وضعیت اسفناکی حکم‌فرما بودهبعضیازآمبولانس‌ها بیشاز۴۰۰ هزار کیلومتر کارکرد دارند!بااین حال پولی برای تعویض آنها وجود ندارد.۷۰ هزار خانهدراین شهر عاریازسکونت است.- ۲۱۰ مورداز۳۱۷ پارک عمومی این شهر بسته شده است. - نیویورک تایمز گزارش داده استکه۷۰ هزار خانهدراین شهر عاریازسکونت بودهورها شده است. - فقط خانه‌ها خالی نشده‌اند؛ بیشاز۳۶۰ کیلومتر مربعازشهر نیز متروک بودهوبه حال خود رها شده استکهیک‌سوم شهر محسوب می‌شود.بخش بزرگیازمردم شهربافقر دست به گریبانند.- تعداد افراد بالای شانزده سال ساکن شهر کهدرهمان منطقه مشغول به کارند کمترازنصف آمار این جمعیت است. - ۶۰ درصدازکودکان شهردرفقر زندگی می‌کنند. - بسیار تعجب برانگیز استکه۴۷ درصدازساکنین شهر اساساً بی‌سوادند. - پلیس دیترویت فقطدر۱۰ درصدازجرایم وقوع یافتهدرشهر حاضر شدهبه امور رسیدگی می‌کند. - ۱۰ سال پیشازاین حدود ۵ هزار پلیسدرشهر مشغول به کار بودند. امروز حدود ۲۵۰۰ نفرازآنها باقی مانده‌اندومقامات شهر بررسی اخراج صد نفرازاین تعدادرانیز آغاز کرده‌اند.دیترویت اکنون به شهر ارواحوآدم‌خوارها شبیه است.- به‌دلیل کاهش بودجه اکثر پایگاه‌های پلیس شهر فقط ۸ ساعتدرروز به فعالیت پرداخته۱۶ ساعت تعطیل هستند. - آمار قتلدراین شهر ۱۱ برابر میانگین نیویورک است. - جرایم بسیار وحشیانه‌ایدرشهر وقوع می‌یابد به‌طوریکهپلیسدراکثر مواقع به مردم هشدار می‌دهد کهبامسئولیت خود وارد این شهر شوند. - هم اکنون، شهر به‌طور سرانه ۲۵۰۰۰ دلار بدهیوتعهد معوقه دارد. - دیترویت اکنون سالانه 300 میلیون دلار کمبود بودجه دارد./