متأسفانه در سرزمین‌های اشغالی چشم جهانیان بارها شاهد دستگیری و محاکمه کودکان  فلسطینی توسط نظامیان اسرائیلی بوده است امّا تاکنون مجامع بین‌المللی اقدامی در این زمینه انجام نداده‌اند.