در آستانه آغاز ماه مبارک رمضان مردم روزه دار در میدان تقسیم میهمان سفره های افطار شهرداری استانبول بودند. به نظر می رسد همزمان با آغاز ماه رمضان دولت ترکیه امیدوار است از شدت اعتراضات ضد دولتی کاسته و فضاکمی تلطیف شود. در سال های گذشته نیز شهرداری استانبول در میدان تقسیم اقدام به برپایی چادرهایی برای افطار روزه داران می کرد.