مسجد بیت النور در کانادا یکی از بزرگترین مساجد این کشور بوده که توسط پاکستانی های مقیم این کشور ساخته شده است. این مسجد در شهری به نام کلگری واقع شده است و تمامی اهالی این شهر شاهد چهره واقعی اسلام خواهند بود.
مسجد بیت النور چهار هزارو ۵۰۰متر مساحت دارد و اسما حسنی با خط عربی بر روی یکی از ورودی های آن نمایان است.
سالن بزرگ مسجد گنجایش یک هزار و پانصد نمازگذار را دارد و در مجموع سه هزار نفر می توانند در سالن های مختلف این مسجد نماز به پا دارند.