یک بانوی هنرمند در کشور جمهوری آذربایجان، برای نخستین بار کل قرآن کریم را بر روی پارچه ابریشمی بسیار شفافی دوخت.

به گزارش خبرگزاری مسلم پرس، برای نخستین بار کل قرآن کریم بر روی یک پارچه ابریشمی بسیار نازک بافته شد.

این اقدام بی سابقه توسط یک بانوی مسلمان اهل کشور جمهوری آذربایجان، در طول مدت سه سال صورت پذیرفت.

این هنرمند مسلمان، تمام قرآن کریم را با دست بر روی پارچه ابریشمی بسیار نازک و شفافی دوخت.

از ویژگی های این قرآن کریم، این است که صفحات آن همانند شیشه شفاف است و پشت آن به راحتی قابل مشاهده است

منبع: ابنا