سلفی های مصر در ادامه تبلیغات ضد شیعی خود با طرح این ادعا که سایت های شیعیان در راستای گسترش شیعه در مصر تلاش می کند، به دنبال بستن این سایت ها هستند.

به گزارش خبرگزاری مسلم پرس، دایره دوم دادگاه اداری مصر به ریاست سامی عبدالحمید، رسیدگی به دادخواست ارائه شده از سوی سلفی های این کشور در خصوص فیلتر و توقف پخش تمامی سایت های وابسته به شیعیان این کشور را به ۱۸ دسامبر برابر با ۲۸ آذرسال جاری موکول کرد.

 الیوم السابع گزارش داد دادخواست فیلتر و توقف پخش سایت های اینترنتی وابسته به شیعیان مصر از سوی فردی به نام سمیر بصری وکیل سلفی وهابی مصری که نام دکتر را نیز به یدک می کشد، به دادگاه اداری مصر ارائه شده است.

سلفی های مصر در ادامه تبلیغات ضد شیعی خود با طرح این ادعا که سایت های شیعیان در راستای گسترش شیعه در مصر تلاش می کند، به دنبال بستن این سایت ها هستند.

منبع:شفقنا