وجود بتکده های مجلل در کشورهای مختلف دنیا دلیلی است بر عدم ریشه کنی بت پرستی در جهان را دارد که حاکی است از باقی ماندن در گذشته جاهلیت

شاید باور اینکه انسان قرن ۲۱ نیز بت بپرستد دشوار باشد، اما وجود بتکده های مجلل در کشورهای مختلف دلیلی است بر عدم ریشه کنی بت پرستی.

در این گزارش نگاهی داریم به بتکده های موجود در کشورهای ژاپن، هند، تایلند و میانمار.

Always use the free online Word doc to HTML converter to avoid messy code on your websites!