یک دادگاه در ایالت اوسون در جنوب غربی نیجریه داشتن حجاب در مدارس را قانونی اعلام کرد.

به گزارش مسلم پرس، به نقل از الآفریقا، دادگاه عالی ایالات اوسون اعلام کرده که دانش آموزان می توانند در مدرسه حجاب داشته باشند.

این دادگاه تصویب کرده که هرنوع مزاحمت، سرزنش و برخورد فیزیکی با حجاب غیر قانونی است و طبق بخش 38 قانون اساسی 1999 نیجریه با آن برخورد خواهد شد.

جامعه ی مسلمانان نیجریه در 14 فوریه ی 2013 از دادگاه درخواست کرده بودند به دانش آموزان دختر اجازه ی داشتن حجاب در مدرسه را بدهد. آنها اعلام کرده بودند که جلوگیری از حجاب نوعی پای مال کردن حقوق بشر و تبعیض دینی است.

این درحالی است که جامعه ی مسیحیان منطقه با این حکم مخالف است و از این دادگاه شکایت کرده است.

مسلمانان این منطقه می گویند تنها آرزوی آنها داشتن حجاب بدون مشکل و سرزنش های دیگران است که به کمک این دادگاه به آن نزدیک شده اند.