بر اساس اسنادى سری فاش شده از سوی یک مقام نظامی وابسته به حزب چپ گرای لیبرال «میرتس»، در سال ۲۰۱۴ یادداشت تفاهم نامه ای میان اسرائیل و عربستان سعودی در زمینه همکاری نظامی مشترک در دریای سرخ بسته شده است.

به گزارشMuslimPress؛ بر اساس اسنادى سری فاش شده از سوی یک مقام نظامی وابسته به حزب چپ گرای لیبرال «میرتس»، در سال ۲۰۱۴ یادداشت تفاهم نامه ای میان اسرائیل و عربستان سعودی، به منظور مدیریت عربستان سعودی و اسرائیل بر تنگه «باب المندب»، «خلیج عدن» و «کانال سوئز» و سایر کشورهای حاشیه دریای سرخ صورت گرفته است.

اطلاعات منتشر شده از این منبع به میزبانی اسرائیل از شماری از افسران سعودی برای شرکت در دوره های آموزش نظامی در پایگاه بولونیوم بندر حیفا در سال ۲۰۱۵ اشاره دارد و این اقدام در راستای همکاری اسرائیلی - عربستانی جهت حمایت از امنیت و ثبات منطقه و مبارزه با گروههای تروریستی در دریای سرخ صورت گرفته است.

این منبع همچنین از تشکیل ستاد عملیات مشترک از سوی اسرائیل و عربستان در جزیره تیران خبر می دهد. همچنین از سوی اسرائیل سرهنگ «دیوید سلامی» و از طرف عربستان سرلشکر «احمد بن صالح الزهرانی» به عنوان فرمانده نیروی دریایی مشترک انتخاب شده اند.

منبع مذکور در پایان لیست اسامی شماری از افسران بلند پایه شرکت کننده در این دوره های تخصصی را انتشار داده است:

دانشکده فرماندهی و دوره های تخصصی: تعداد(۹) افسر و(۱) درجه دار:

ردیف اسم کد نظامی رتبه دوره
۱ محمد بن عبدالله الزهرانی ۱۲۱۶۶ سرهنگ ستاد جنگ
۲ محمد بن عبدالله محمد الربیعة ۱۲۶۲۰ سرهنگ دوم دوره فرماندهی
۳ ولید بن عبدالرحمن العبیدی ۱۶۱۵۳ سرهنگ دوره فرماندهی
۴ معیض بن هادی القحطانی ۱۷۴۵۳ سرهنگ مهندسی پیشرفته
۵ بندر بن معتاد جزاء المطیری ۴۶۲۵ سرگرد تخصصی
۶ عبدالعیز بن عبدالله الناصر ۴۷۰۱ سرگرد پیشرفته
۷ سعید بن علی الأحمری ۲۲۳۰۱ سروان تخصصی
۸ حمود بن طریخم الشمری ۲۳۵۸۰ ستوان یکم تخصصی
۹ خالد بن حمود الحربی ۲۳۲۵۹ ستوان یکم تخصصی
۱۰ بندر بن معتاد جزاء المطیری ۴۶۲۵ سرگرد تخصصی

نیروی دریایی شامل(۸۶) افسر بلندپایه در دوره های پیشرفته و تخصصی دریانوردی:

ردیف اسم کد نظامی رتبه
۱ ثامر بن ماجد العاصی الهذال ۷۲۲۴ سرهنگ
۲ یزید بن منصور عبدالله العمرو ۷۲۳۰ سرهنگ
۳ محمد بن مشعل عبدالله المشعلی ۷۲۳۳ سرهنگ
۴ محمد بن حسن محمد البارقی ۷۵۹۴ سرهنگ
۵ محمد بن عبدالعزیز سعد الشدی ۷۵۹۶ سرهنگ
۶ محمد بن علی عبدالرحمن الشهری ۷۶۰۳ سرهنگ
۷ محمد بن نغلی محمد المطیبری ۷۶۰۱ سرهنگ
۸ معتز بن مساعد محمد الحنطی ۷۵۹۹ سرهنگ
۹ هذال بن حسین حسن الحصینی ۷۶۰۸ سرهنگ
۱۰ نایف بن عبدالمحسن حسن البلیهد ۷۶۰۴ سرهنگ
۱۱ محمد بن حمد عبدالرحمن السعدان ۷۵۹۵ سرهنگ
۱۲ ولید بن ردام صحین العصلب ۷۵۹۷ سرهنگ
۱۳ ظافر بن سعود بطی الشهرانی ۷۶۰۶ سرهنگ
۱۴ محمد بن إبراهیم محمد الیحیی ۷۶۰۰ سرهنگ
۱۵ معاذ بن عبدالله سعود المرعبة ۷۵۹۸ سرهنگ
۱۶ سلیمان بن حمد فهد العنقری ۷۶۰۲ سرهنگ
۱۷ عبدالمحسن بن محمد الصیخان ۷۶۰۷ سرهنگ
۱۸ علی بن صالح ابراهیم الخمیس ۶۲۰۱۲۶۸۸ سرهنگ
۱۹ عبدالعزیز بن عبدالهادی الجعیدی ۶۲۰۱۲۶۹۳ سرهنگ
۲۰ سعود بن محمد سعد الربیعی ۶۲۰۱۲۶۹۷ سرهنگ
۲۱ خالد بن عبداله عبدالرحمن الحمدان ۶۲۰۱۲۸۷۹ سرهنگ
۲۲ عبدالله بن محمد عبدالعزیز الزامل ۶۲۰۱۵۷۷۲ سرهنگ
۲۳ غیثبن عمر عبدالعزیز الصعب ۶۲۰۱۵۷۶۱ سرهنگ
۲۴ زیاد بن محمد ضیف الله العمری ۶۲۰۱۵۷۵۹ سرهنگ
۲۵ حسن بن أحمد حسین العثمان ۶۲۰۱۵۷۷۶ سرهنگ
۲۶ بسام بن سعد عبدالعزیز الیحیان ۶۲۰۱۵۷۷۰ سرهنگ
۲۷ سلمان بن عبدالله العصیمی ۶۲۰۱۵۷۶۷ سرهنگ
۲۸ خالد بن محمد الحمیدی ۶۲۰۱۵۷۶۷ سرهنگ
۲۹ عبدالله بن منصور عبدالله العمرو ۶۲۰۱۵۷۶۰ سرهنگ
۳۰ فهد بن عبدالرحیم عبدالولی الشیخ ۶۲۰۱۵۷۶۰ سرهنگ
۳۱ مهند بن عبدالله محمد الهویمل ۶۲۰۱۵۷۶۴ سرهنگ
۳۲ ولید بن حمد محمد بن دریهم ۶۲۰۱۵۷۷۳ سرهنگ
۳۳ محمد بن حماد مبارک العنزی ۶۲۰۱۵۷۷۴ سرهنگ
۳۴ عبدالرحمن بن محمد السدیس ۶۲۰۱۵۷۶۹ سرهنگ
۳۵ فراس بن عبدالله صالح الثنیان ۶۲۰۱۵۷۶۳ سرهنگ
۳۶ خالد بن مشاری خالد الدعجانی ۶۲۰۱۵۷۷۸۲ سرهنگ
۳۷ عبدالله بن حمد سلیمان الرمیح ۶۲۰۱۵۷۶۵ سرهنگ
۳۸ سلطان بن ماجد السبیعی ۶۲۰۱۵۷۱۶ سرهنگ
۳۹ محمد بن علی أحمد الشهری ۶۲۰۱۶۷۴۲ سرهنگ
۴۰ طارق بن محمد صالح الأحیدب ۶۲۰۱۶۷۳۹ سرهنگ
۴۱ عمر بن مسفر مستور الشمرانی ۶۲۰۱۶۷۴۲ سرهنگ
۴۲ معتؤ بن عایض سعد العسیری ۶۲۰۱۶۷۴۳ سرهنگ
۴۳ محمد بن عبدالرحمن الراشد ۶۲۰۱۶۷۴۴ سرهنگ
۴۴ أحمد بن عبدالله محمد المشرف ۶۲۰۱۶۷۳۸ سرهنگ
۴۵ حمود بن عبدالله حمود الشریف ۶۲۰۱۶۷۵۲ سرهنگ
۴۶ ترکی بن خالد محمد بوجلیع ۶۲۰۱۶۷۲۷ سرهنگ
۴۷ مالک بن عبدالله عبدالرحمن المشوح ۶۲۰۱۶۷۴۱ سرهنگ
۴۸ سویلم بن عبدالعزیز محمد السویلمی ۶۲۰۱۶۷۲۹ سرهنگ
۴۹ أحمد بن إبراهیم أحمد السوید ۶۲۰۱۶۷۲۹ سرهنگ
۵۰ مشاری بن حمد بن راجح الراجح ۶۲۰۱۵۷۷۵ سرهنگ
۵۱ محمد بن أحمد جابر البلوی ۶۲۰۱۵۷۶۲ سرگرد
۵۲ سالم بن منیف سالم القحطانی ۶۲۰۱۵۷۷۱ سرگرد
۵۳ محمد بن عبدالله محمد سلمة ۶۲۰۱۷۰۲۹ سرگرد
۵۴ عبدالرحمن بن عبدالله اللطیف ۶۲۰۱۷۰۱۳ سرگرد
۵۵ نواف بن سعد حمد البصری ۶۲۰۱۷۰۰۱ سرگرد
۵۶ عبدالله بن سعد عبدالله المحمود ۶۲۰۱۷۰۱۷ سرگرد
۵۷ مهاب بن محمد عوده الجهنی ۶۲۰۱۷۰۰۹ سرگرد
۵۸ راکان بن سعود محمد علی ۶۲۰۱۷۰۳۲ سرگرد
۵۹ عبد الاله بن سعد محمد العجاجی ۶۲۰۱۷۰۳۸ سرگرد
۶۰ سلطان بن محمد سلطان الفراوی ۶۲۰۱۶۹۹۰ سرگرد
۶۱ عبدالله بن ناصر عید الهدباء ۶۲۰۱۶۹۵۶ سرگرد
۶۲ فیصل بن غشام مناحی القحطانی ۶۲۰۱۶۹۸۴ سرگرد
۶۳ عبدالله بن مساعد عبدالله الصغیر ۶۲۰۱۷۰۰۸ سرگرد
۶۴ عبدالله بن حسن مسفر العصیمی ۶۲۰۱۹۹۰۰ سرگرد
۶۵ عبدالعزیز بن عبدالرحمن مشیط ۶۲۰۱۹۹۰۱ سرگرد
۶۶ مهند بن فوزان عبدالله المشرف ۶۲۰۱۹۹۰۲ سرگرد
۶۷ مهند بن خالد علی الحمدان ۶۲۰۱۹۹۰۳ سرگرد
۶۸ أحمد بن محمد عامر عسیری ۶۲۰۱۹۹۰۶ سرگرد
۶۹ محمد بن صالح صلاح المطیری ۶۲۰۱۹۹۰۵ سرگرد
۷۰ یزید بن عبدالرحمن محمد الحصین ۶۲۰۱۹۹۰۶ سروان
۷۱ صفوان بن ناصر صالح البلیهد ۶۲۰۱۹۲۰۷ سروان
۷۲ جاسر بن ناصر محمد العساف ۶۲۰۱۹۹۰۸ سروان
۷۳ مؤید بن سعید محمد الزایدی ۶۲۰۱۹۹۰۹ سروان
۷۴ ثامر بن محمج ناجی الدغیش ۶۲۰۱۹۹۱۰ سروان
۷۵ عبدالکریم بن محمد سلطان الفراوی ۶۲۰۲۲۰۲۶ سروان
۷۶ أسامة بن محمد ناصر الشعیبی ۶۲۰۲۲۰۲۷ سروان
۷۷ عبدالعزیز بن محم البریکیت ۶۲۰۲۲۰۲۸ سروان
۷۸ طلال بن مسفر سعد القحطانی ۶۲۰۲۲۰۲۹ سروان
۷۹ مشعل بن سلطان عبدالعزیز السلطان ۶۲۰۲۲۰۳۱ سروان
۸۰ خالد بن محمد إبراهیم أل حرشان ۶۲۰۲۲۰۳۱ سروان
۸۱ سعود بن فیصل غازی المطیری ۶۲۰۲۲۰۳۲ سروان
۸۲ محمد بن فهد عایض الزهرانی ۶۲۰۲۲۰۳۳ ستوان یکم
۸۳ عبدالعزیز بن محمد السدیس ۶۲۰۲۲۰۳۴ ستوان یکم
۸۴ محمد بن عبدالله محمد السکیت ۶۲۰۲۲۰۳۶ ستوان یکم
۸۵ عبدالله بن عبدالرحمن صالح الغامدی ۶۲۰۲۲۰۳۷ ستوان یکم
۸۶ فارس بن سلیمان عثمان العرینی ۶۲۰۱۹۸۹۹ ستوان یکم