براساس تازه ترین نظر سنجی سازمان جهانی «ادلمن» که یکی از بزرگترین سازمانهای روابط عمومی در جهان است، اکثریت اسرائیلی ها اعتمادی به دولت و مطبوعات خود ندارند.

به گزارشMuslimPressو به نقل از «جروزالم پست»؛ بررسی ها نشان می دهد اکثر اسرائیلی های ساکن سرزمین های اشغالی هیچ اعتمادی به دولت و مطبوعات ندارند.

در همین زمینه سازمان جهانی ادلمن برای اولین بار در اسرائیل و ۲۸ کشور دیگر به طور همزمان اقدام به نظر سنجی کرده است که نتایج این نظرسنجی نشان دادکه فقط ۲۶ درصد اسرائیلی ها اعلام کردند که به دولت خود اعتماد دارند و این پایین ترین عدد در بین سایر کشورها بوده و میانگین جهانی آن ۴۳ درصد است. به عبارت دیگر تنها یک چهارم ساکنین سرزمین های اشغالی به مقامات خود و سیاست های آنها اعتماد دارند.

در این نظر سنجی فقط ۳۵ درصد اسرائیلی ها گفته اند که به رسانه اعتماد دارند که در مقایسه با میانگین جهانی که ۴۹ درصد است، بسیار پایین است.

نتایج این نظر سنجی حاکی از این است که سانسور، فیلتر وکنترل گسترده رسانه ها توسط دولت اسرائیل حاکی از سیاست های دوگانه و فریبکارانه مقامات اسرائیلی در قبال جامعه اسرائیل و جامعه جهانی است.