مرکز دفاع از آزادی اعتقادات دینی و وجدان جمهوری آذربایجان به ممانعت مقامات دولتی این کشور از نامگذاری کودکان به نام‌های اسلامی اعتراض کرد.به گزارشMuslimPressو به نقل از مرکز فرهنگی قفقاز، مرکز دفاع از آزادی اعتقادات دینی و وجدان جمهوری آذربایجان به ممانعت مقامات دولتی این کشور از نامگذاری کودکان به نام‌های اسلامی نظیر «محمد»، «محمد علی»، «علی اکبر» و سایر اسامی اسلامی اعتراض کرد.این مرکز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: «مدتی است که تنش مصنوعی در ارتباط با نامگذاری کودکان در جمهوری آذربایجان ایجاد شده است. به نحوی که مقامات دولتی این کشور با سخن گفتن درباره کثرت یا بیگانه بودن برخی نام‌ها، همانند رویه همیشگی خود، به اعمال ممنوعیت روی آورده‌اند. حال آنکه نامگذاری فرزندان، از حقوق قانونی والدین است.»مرکز دفاع از آزادی اعتقادات و وجدان جمهوری آذربایجان افزوده است: «متأسفانه مأموران دولتی در زمانی که این حرکت را شروع کردند، به حفاظت از حقوق کودکان و جلوگیری از نامگذاری آنها با اسامی تحقیرآمیز و دارای بار منفی، تظاهر می‌کردند. اما، روندی که با این شعار آغاز شد، نهایتا به جلوگیری از استفاده دینداران از اسامی منطبق با عقاید دینی شان برای نامگذاری فرزندان منتهی شد و معلوم شد که هدف از تنشی که در ظاهر بر سر نام‌های تحقیرآمیز شروع شده بود، ایجاد سازوکاری برای جلوگیری از استفاده از نام‌هایی نظیر «علی اکبر» و «محمدعلی» بوده است و اکنون نیز می‌گویند نام «مُحمد» را به جای تلفظ صحیحش با تلفظ «مَحَمد» استفاده کنند. اگر اینگونه پیش برود، دیگر چه مطالباتی مطرح خواهد شد؟»این مرکز در پایان تأکید کرد: «اگر به فهرست اسامی ممنوع شده در جمهوری آذربایجان نظری بیاندازیم، می‌بینیم که نام‌هایی نظیر «خیرخواه»، «احسان»، «حداد»، «امانت»، «حق»، «سلامت»، «طبیب»، «نوح»، «ترقی»، «رغبت» و «استاد» نیز ممنوع شده‌اند. بر اساس کدام معیارها این نام‌ها ممنوع هستند؟»