مرکز پژوهشی العربی طی انتشار گزارشی درباره بلعیده شدن شهرهای فلسطینی طی سالهای آتی در بین شهرک سازی های صهیونیستی هشدار داده است.

به گزارشMuslimPress و به نقل از خبرگزاری «معا»؛ توسعه شهرک سازی رژیم صهیونیستی در اطراف شهرهای فلسطینی طی سالهای اخیر رشد فزاینده ای داشته است.

بنابراین گزارش، طی سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ تعداد واحدهای مسکونی صهیونیست نشین در شهر الناصره ۹۲۰ واحد، سخنین ۱۶۷ واحد، الرینه ۱۰۰ واحد، کفرمندا ۷۲ واحد، شفاعمرو ۱۷ واحد، زیمر ۱۶۵ واحد و کفرقاسم ۵۹ واحد بوده است.

براین اساس، در صورت ادامه این روند به تدریج شهرهای کوچک فلسطین در اراضی ۱۹۶۷ به تدریج طی سالهای آتی در شهرک سازی رژیم صهیونیستی محو خواهند شد و در بهترین شرایط به مناطق حومه‎ای این شهرها تبدیل می‌‎شوند.

مرکز پژوهشی العربی با انتشار این گزارش درباره بلعیده شدن شهرهای فلسطینی طی سالهای آتی در بین شهرک سازی های صهیونیستی هشدار داده است.

پیش از این وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در پاسخ به انتقادهای مطرح شده در کنیست در خصوص رشد شمار شهرک نشینان و افزایش آن از ۲۸۰ هزار شهرک نشین در سال ۲۰۰۹ به ۴۰۷ هزار تن در سال جاری گفت: ما با بی اعتنایی به انتقادهای جهانی، به ویژه انتقاد دولت آمریکا به ساخت وسازها در کرانه باختری، صدها واحد مسکونی در این منطقه ساختیم.

وی افزود: ما همچنان کار ساخت وساز شهرک ها را در کرانه باختری بدون توجه به انتقادها، طبق سیاست های خود ادامه می دهیم زیرا برای ما افزایش شمار شهرک نشینان وافزایش زمین های تحت تصرف، اهمیت زیادی دارد.

وزیرجنگ رژیم صهیونیستی در ادامه از اشغال ۱۵۰۰ کیلومتر مربع از اراضی فلسطین در اریحا از سال ۲۰۰۹ تا کنون وتلاش برای اشغال مقادیر بیشتری از زمین های فلسطین در آینده خبر داد.

یعلون تاکید کرد دولت رژیم صهیونیستی در شرایط کنونی بین المللی، به آرامی و در سکوت مشغول شهرک سازی در کرانه باختری است و توجهی به انتقادها از خود ندارد.

منبع: قدسنا