گسترش سریع قمارخانه ها در باکو و سایر شهرهای جمهوری آذربایجان که دارای جمعیت مسلمان زیادی می باشد، به یک پدیده خاص اجتماعی تبدیل شده است.

به گزارشMuslimPressو به نقل از «العالم»؛ طی چند ماه گذشته تعداد زیادی قمارخانه در مناطق «خطائی»، «بینه قدی»، «صبائیل»، «آبشوران»، «یاسامال» و سایر مناطق باکو دایر شده است.

گسترش سریع و فعالیت آزادانه قمارخانه ها در مرکز باکو نشان می دهد که این مراکز تحت حمایت اشخاص عالیرتبه حکومتی خصوصا کمال الدین حیدراف و علی حسن اف می باشند.

در این مراکز، مقرارت قمار یکسان، برخی از کارکنان آنها مشترک و حتی طراحی دکورنیز مشابه است. یک شبکه مافیایی برای گسترش قمارخانه ها در آذربایجان فعال شده و با حمایت دولت انحصار آن را در اختیار گرفته است.

بدنبال بحران اقتصادی و کاهش شدید ارزش منات در برابر دلار و گسترش بیکاری، فقر و … همچنین تعدیل گسترده نیرو در ادارات و مراکز تجاری و غیرتجاری شاهد شکل گیری بحران اجتماعی در آذربایجان بوده و برخی از مقام های سودجو و خائن این کشور با گسترش مواد مخدر، قمار، مراکز فساد و… سعی در سودجویی بیشتر و کنترل هیجانات اجتماعی دارند.