گذرگاه «رفح» به مدت دو روز برای امداد رسانی و ارسال کمک های بشردوستانه به مردم غزه بازگشایی شد.

به گزارشMuslimPressو به نقل از «AFP»؛ گذرگاه رفح میان مصر و نوار غزه به مدت دو روز بازگشایی شد تا کمک های بشردوستانه وارد این منطقه شود.

یکی از زنان فلسطینی که قصد عبور از این گذرگاه را داشت، گفت: برای عبور از مرز باید رشوه دهید. او گفت: هر وقت که می خواهم از این گذرگاه عبور کنم توسط مقامات بازگردانده می شوم. آنها به من می گویند باید از قبل ثبت نام می کردی، ولی اسم من توی فهرست هست. باید به کسی رشوه دهید تا بتوانید عبور کنید، اگر این کار را نکنید دسترسی بسیار دشوار خواهد بود.

یکی دیگر از زنانی که منتظر عبور از گذرگاه و ورود به مصر بود گفت: باز کردن گذرگاه رفح کمترین اقدامی است که باید برای رفت و آمد مردم انجام شود. او گفت: اگر این اتفاق نیفتد ممکن است مردم از مرز عبور کنند و سپس نتوانند باز گردند و والدینشان را ببینند. آنها باید گذرگاه را باز بگذارند.

یکی از زنان مصری در گذرگاه رفح گفت: او برای تفریح یک هفته ای به نوار غزه مسافرت کرده بود، اما اکنون یک سال و نیم است که در آنجا گیر کرده و نتوانسته به کشورش باز گردد.

منبع: IRIBNEWS