یکی از اساتید دانشگاه تگزاس می گوید: شهروندان توسط چیزهایی که «دونالد ترامپ» می گوید ویا گزارش های دو دقیقه‌ای خبری از انفجارها که رسانه ها به خورد آنها می دهند، قانع نمی شوند. آنها می خواهند این فرهنگ و زبان(عربی) را خودشان درک کنند.

به گزارشMuslimPressو به نقل از «IslamicNewsDaily»؛ لفاظی های ضد اسلامی «دونالد ترامپ» کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، داستانی از آمریکای مدرن را بازگو می کند. اما تلاش های بی قفه‌ی دانش آموزان برای یادگیری رسم الخط عربی در سراسر این کشور، بازگو کننده‌ی داستان دیگری است.

نسبت آمریکایی هایی که زبان عربی می دانند نسبت به زبان های دیگر مثل انگلیسی، اسپانیایی، چینی یا حتی تاگالوگ‌ کمتر است، با این حال این زبان بیشترین رشد را در آمریکا دارد. عربی به طور روز افزونی در کودکستان ها و دانشگاه های شهرهای کوچک و بزرگ تدریس می شود.

«محمود البطل»، استاد آمریکایی - لبنانی دانشگاه تگزاس واقع در شهر آستین‌ در مصاحبه ای با الجزیره گفت: «برخی از افراد به دلایل شغلی و یا برای استخدام شدن در دولت، زبان عربی را یاد می گیرند، اما اکثر آنها آمریکایی های حقیقی هستند که با آغوش باز، پذیرای دیگر فرهنگ ها هستند.»

وی افزود: «این مردم، توسط چیزهایی که دونالد ترامپ می گوید یا گزارش های دو دقیقه‌ای خبری از انفجارها که رسانه به خورد آنها می دهند، قانع نمی شوند. آنها می خواهند این فرهنگ و زبان را خودشان درک کنند.»