بر اساس نتایج یک نظرسنجی، از نگاه مردم انگلیس، عربستان سعودی در صدر کشورهای ناقض حقوق بشر جهان قرار دارد.

به گزارشMuslimPressو به نقل از «IRIBNEWS»؛ براساس نظرسنجی موسسه «یوگاو» از مردم انگلیس درباره رعایت حقوق بشر که به روش اینترنتی که در اوایل ماه دی / جدی صورت گرفته است، ۸۰ درصد پاسخگویان عربستان را در زمینه رعایت حقوق بشر «بد» ارزیابی کرده اند.این نظرسنجی نشان می دهد مردم انگلیس کارنامه حقوق بشری عربستان را سیاه می دانند.همچنین ۵۴ درصد پاسخگویان گفته اند رژیم صهیونیستی در زمینه نقض حقوق بشر بعد از عربستان قرار دارد.