سخنگوی کاخ سفید می گوید: تحریم هایی عمده ضد ایران در خصوص آزمایش های موشک های بالستیک وجود دارند و ما به فشار بر آنها ادامه می دهیم.

به گزارشMuslimPressو به نقل از «IRIBNEWS»؛ «جاش ارنست»، سخنگوی کاخ سفید درباره ادعای خبرنگاری درباره ادامه توافق با وجود سوء رفتارهای ایران در منطقه گفت: ما خیلی پیشتر از آنکه این توافق به دست آید گفته بودیم که هدف از مذاکرات برنامه اتمی ایران بود. این مساله شماره یک ما بود. نگرانی شماره یک متحدان ما در اسرائیل نیز همین بود. علت اینکه آمریکا و جامعه جهانی نگران ساخت سلاح اتمی در ایران بود، این بود که این کشور در بسیاری دیگر از حوزه ها بازیگر بدی بود. ایران از تروریسم حمایت می کند، برنامه موشکی خصمانه ای دارد که در حال توسعه است، این کشور به صورت دائم با اسرائیل دشمنی می ورزد و باید اطمینان داشت چنین کشوری به سلاح اتمی دست نمی یابد. این اولویت ما و شرکای ما بود که شامل انگلیس، فرانسه، آلمان، روسیه و چین می شدند که چنین چیزی برای آنها نیز اولویت بود. ما توانستیم یا امیدواریم به زودی اعلام کنیم که توانسته ایم راستی آزمایی کنیم که همه راه های این کشور به سوی بمب اتمی را مسدود کرده ایم.

وی ادامه داد: این باعثنمی شود نگرانی های دیگر ما که از دیرباز با این کشور داشته ایم، از میان برداشته شود ولی توضیح می دهد که چرا تلاش ما برای جلوگیری از رسیدنشان به سلاح اتمی اولویت اصلی بود. ما این مساله را بارها گفته ایم که تحریم هایی عمده ضد این کشور در خصوص آزمایش های موشک های بالستیک وجود دارند و ما به فشار بر آنها ادامه می دهیم.

این شامل افزایش حمایت ما از متحدانمان در منطقه در برابر ایران است و این حمایت نه تنها شامل اسرائیل بلکه شرکایمان در خلیج(فارس) مانند عربستان سعودی و دیگر کشورها می شود. موضوع قابل ذکر دیگر نیز اینکه تعاملات دیپلماتیک نه فقط باعثشده اند به توافقی برای جلوگیری از رسیدن آنان به سلاح اتمی دست یابیم بلکه در حوزه های دیگر نیز به سود آمریکا عمل کرده است. به خاطر همین کانال ایجاد شده دیپلماتیک بود که توانستیم به صورت مناسب و سریع مساله ملوان(تفنگداران) آمریکایی را که سر از آب های سرزمینی ایران در آورده بودند، حل و فصل کنیم.