صاحبان قدرت سعودی، تحت پوشش های مختلف از طریق پولشویی و تأسیس شرکت های مجازی و فاکتورهای کاذب به بانک ها و صرافی های لبنان، به گروه های تروریستی کمک های مالی می کنند.

به گزارشMuslimPress؛ منابع آگاه در دستگاه امنیتی لبنان اعلام کردند: «اسامه محی الدین العبدالله» صاحب شرکت لوازم پزشکی و از فعالین جمعیت التقوی و «شیخ حسام الغالی» از فعالین جمعیت اسلامی با صدور فاکتورهای غیر واقعی در خصوص لوازم پزشکی و مبادرت به پولشویی طی یک ماه «دو میلیون دلار» از مبالغ پرداختی توسط شرکت های سعودی را دریافت و به گروه های تروریستی انتقال داده اند.

کمک های مالی سعودی به گروه های تکفیری، تحت پوشش های مختلف از طریق پولشویی و تأسیس شرکت های مجازی و فاکتورهای کاذب به بانک ها و صرافی های لبنان صورت می گیرد.