نام خیابانی که در آن کنسولگری عربستان سعودی در شهر مشهد واقع است به خیابان «شهید آیت الله نمر باقر النمر» تغییر یافت.

به گزارشMuslimPress؛ شهرداری شهر مشهد طی اقدامی اعتراضی علیه حکومت عربستان سعودی برای اعدام آیت الله «نمر باقر النمر» و پاسداشت خون این شهید مجاهد، نام خیابانی که در آن کنسولگری عربستان سعودی واقع است را به خیابان «شهید آیت الله نمر باقر النمر» تغییر داد.