در اقدامی اهانت آمیز در یکی از شهرهای شمال سوئد، ۹ سرخوک در بخشی از زمینی که روزهای گذشته برای ساخت مسجد برنامه ریزی شده بود، قرار داده شده است.به گزارشMuslimPress؛ احمد محیی، رییس جمعیت اسلامی «واستر پوتن» این شهر گفت: برای نخستین بار است که شاهد چنین اقدام اهانت آمیزی در این شهر هستیم، پیش از این بر دیوارهای مساجد شعارهای ضد اسلامی نوشته می شد و پنجره ها شکسته می شد. این وضعیت تاسف بار است.پیش از این مخالفان ضد اسلامی پنجره های مسجد را در برخی شهرهای سوئد شکسته بودند.ماه گذشته نیز، نژادپرستان با انداختن سرخوک مقابل در مسجد، به مکان عبادی مسلمانان اهانت کردند.نژادپرستان ناشناس با حمله به مسجد «ترولهاتان» وابسته به مرکز فرهنگی اسلامی این اقدام اهانت آمیز را مرتکب شدند. منبع: شبستان