برنامه کریستین امانپور شبکه تلویزیونی سی ان ان شب گذشته با موضوع اسلام در آمریکا به بررسی کتاب مطالعه قرآن و مصاحبه با نویسندگان این کتاب پرداخت.
به گزارشMuslimPress؛ این کتاب به همت گروهی از مولفان به نام های سید حسین نصر، کانر کی. داگلی، ماریا مسی دکاکه، جوزف ایی. بی. لومبارد و محمد رستمSeyyed Hossein Nasr, Caner K. Dagli, Maria assi Dakake, Joseph E. B. Lumbard, Mohammed Rustom طی مدت ۱۰ سال به رشته تحریر در آمده است.در این برنامه با آقای کانر داگلی و کارشناس دیگری بنام امام صهیب وب Imam Suhaib Webb مصاحبه شده است.به گفته مولفان، این کتاب ترجمه ای دقیق و نزدیک از قرآن مجید است که تجزیه و تحلیلی دقیق از آموزه های کلامی، متافیزیکی، تاریخی و زمینه های جغرافیایی آْن ارائه می کند. کتاب مذکور شامل یادداشت های مطالعاتی گسترده با مقدمه ویژه ای توسط کارشناسان ذیربط است و توسط یک محقق اسلامی معروف عصر حاضر ویرایش شده است که در جهان غرب و جهان اسلام فردی قابل احترام است.