گمانه زنی ها در خصوص مبادله شیخ نمر با شاهزاده قاچاقچی سعودی افزایش یافته است.
به گزارشMuslimPress؛ روزنامه لبنانی الشرق در خبری فوری احتمال گمانه زنی در خصوص مبادله شیخ نمر – روحانی شیعی اهل عربستان - - با شاهزاده قاچاقچی سعودی در لبنان را مطرح کرد.این در حالی است که پیشتر، مجتهد – شاهزاده سعودی و افشاگر اسرار آل سعود - - هم از این احتمال خبر داده بود.
منبع: yjc. ir