طالبان در دو ولسوالى(شهرستان) واقع در ولایت لوگر افغانستان، ٢٥ مکتب دخترانه را تعطیل کردند که در نتیجۀ آن هزاران دختر افغان از فراگیرى تعلیم محروم شده اند.

به گزارشMuslimPress؛ «محمد اکبر ستانکزى» رئیس اداره معارف ولایت لوگر گفت که طى پنج ماه گذشته طالبان مسلح در ولسوالى هاى «بره کى برک» و «چرخ» ٢٥ مکتب دختران را تعطیل کرده که در پى آن ٣۴٠٠ دختر از تعلیم بى بهره شده اند.بر اساس گزارش ها، طالبان در این مدت ٨ لیسه(دبیرستان)، ۶ متوسطه و ٨ مکتب را تعطیل کرده اند.وى افزود که طالبان در ولسوالى هاى مذکور به معلمین برخى دارالحفاظ ها و مدارس هشدار داده اند که حکومت هیچ حقوقی را اخذ نکنند.ستانکزی افزود: براى معلمین مضامین دینى گفته که تمام حوایج شان را از طریق جمع آورى چنده از مردم مرفوع نمایند و در صورت اخذ معاش و امتیاز دیگر از حکومت، مدارس و دارالحفاظ هاى شان تعطیل مى شوند. به گفته ستانکزى: جهت بازکشایی مکتب خانه ها چندبار از طریق سران قومى تلاش ورزید؛ اما تا این دم نتوانسته که مکاتب را به روى شاگردان دوباره بگشایند.«سلیم صالح» سخنگوى والى لوگر نیز گفت که در ولسوالى ها مذکور طالبان صرفا مکاتب را به روى شاگردان که بالاتر از کلاس چهارم مى باشند بسته اند.نامبرده مى گوید که والى و مسوولین دیگر تلاش مى ورزند تا هرچه عاجلتر این مکاتب را به روى متعلمین باز نمایند.«حسیب الله ستانکزى» رئیس شوراى ولایتى لوگر گفت که طالبان با مسدود کردن مکاتب دخترانه نشان دادند که با ملت خصومت مى ورزند.به گفته ستانکزى، شوراى ولایتى یکجا با ولایت تلاش مى نماید تا مکتب هاى مسدود شده را به روى شاگردان بگشایند. منبع: پژواک