بخش «آزادی های دینی دیده بان حقوق بشر بحرین» در واکنش به اقدامات اخیر حکومت آل خلیفه در سرکوب عزاداران و برچیدن پرچم های عزاداری حسینی، طی انتشار بیانیه ای تأکید کرد: برچیدن پرچم ها و پلاکاردهای ایام حسینی نقض آشکار آزادی دینی مندرج در شریعت های آسمانی و موازین بین المللی درباره حقوق بشر است لذا باید هر گونه نقض تعهدات بین المللی بحرین در این زمینه فوری متوقف شود.

به گزارشMuslimPress؛ «بخش آزادی های دینی دیده بان حقوق بشر بحرین» طی انتشار بیانیه ای نقض حقوق دینی مردم این کشور در زمینه ادای شعائر دینی شان را در ایام محرم محکوم کرد و آن را نشانه تعدی به آزادی های دینی و آزادی عقیده بر شمرد.در بیانیه دیده بان حقوق بشر بحرین آمده است: شعائر ماه محرم قداست ویژه ای در میان مردم بحرین دارد به طوری که تمام مردم با رویکرد های مختلف ایدئولوژیک، اجتماعی، سیاسی و دینی آن را محترم می شمارند لذا اقدام نهادهای رسمی در این زمینه پیامدهای خطرناکی برای کشور خواهد داشت.دیده بان حقوق بشر بحرین ادامه داد، برچیدن پرچم ها و پلاکاردهای ایام حسینی نقض آشکار آزادی دینی مندرج در شریعت های آسمانی و موازین بین المللی درباره حقوق بشر است لذا باید هر گونه نقض تعهدات بین المللی بحرین در این زمینه فوری متوقف شود.

واکتش «جمعیت اسلامی وفاق ملی بحرین» به ایجاد محدودیت های دینی توسط رژیم آل خلیفه«جمعیت اسلامی وفاق ملی بحرین» طی انتشار بیانیه ای اقدام نیروهای آل خلیفه در خصوص برچیدن پرچم ها، نمادها و پلاکاردهای «عاشورا» و استفاده از زور و تهدید را در شماری از مناطق این کشور محکوم کرد.در بیانیه جمعیت وفاق آمده است: تعدی به شعائر، آزادی های دینی و آزادی عقیده نقض آشکار قانون اساسی و موازین بین المللی و حتی شعارهای آل خلیفه درباره تسامح و آزادی های دینی است.در این بیانیه خاطرنشان شده است، مردم بحرین به شعائر حسینی پایبندند و در ایام محرم آن گرامی می دارند و به همین دلیل برچیدن پرچم ها، پلاکاردها و نمادهای عاشورایی با شیوه توهین آمیز و استفاده از زور، مایه تاسف و نشانه سیاست برنامه ریزی شده آل خلیفه برای مقابله با شعائر دینی مردم است.وفاق تصریح کرد، حکومت بحرین به جای برخورد غیر قانونی با شعائر حسینی باید از این شعائر و مردم که از صدها سال قبل بر اساس محبت، انسجام و پذیرش طرف مقابل زندگی می کنند، حمایت کند و تلاش هایش را برای حفظ کشور در برابر تهدیدهای واقعی تروریستی متمرکز سازد.

منبع: العالم