پیش از آغاز بحران داخلی سوریه، افغانستان بیشترین آمار پناهجویان را در اروپا داشت.
به گزارشMuslimPress؛ به نقل از نیویورک تایمز، پس از سوریه، افغانستان بیشترین آمار پناهجویان را در اروپا داراست. این درحالیست که پیش از آغاز جنگ داخلی سوریه، افغانستان رکورد دارِ بیشترین آمار پناهجویان نه تنها در اروپا بلکه در جهان بود.طبق آمار سازمان ملل، در ماه ژوئیه(۳۱ روز منتهی به ۱۰ مرداد) حدود ۷۷۷۰۰ پناهجوی افغان وارد ترکیه و اروپا شدند. در سال ۲۰۱۴، این رقم ۵۸۵۰۰ نفر بوده است. این موضوع باعثشده است پس از سوریه، افغانستان آمار بیشترین مهاجران را در اروپا به خود اختصاص دهد. گزارش سازمان ملل همچنین حکایت از آن دارد که در سال جاری میلادی بیش از ۳۸۱۰۰۰ مهاجر افغان کوشیدند از طریق دریا خود را به اروپا برسانند.بیشتر مهاجران افغان جوان هستند. احیای قدرت طالبان در افغانستان و وضع نابسامان اقتصاد در این کشور باعثشده است افراد بیشتری برای مهاجرت به اروپا تمایل نشان دهند. با این وجود، سال گذشته شمار پناهجویان سوری در اروپا بیش از پناهجویان افغان گزارش شد.افغانستان تا مدت ها آمار بیشترین پناهجویان را در جهان دارا بود. آمار پناهجویان افغان حتی از شمار پناهجویان فلسطینی نیز بیشتر بوده است. این درحالیست که جنگ داخلی سوریه باعثشده است در حال حاضر این کشور آمار بیشترین مهاجران را به خود اختصاص دهد.منبع: باشگاه خبرنگاران