محققان دانشگاه وین موفق به ساخت یک ماده ترکیبی شدند که سلول‌های بنیادی جنینی و بالغ را به سلول‌های قلب تبدیل می‌کند.محققان دانشگاه وین موفق به ساخت یک ماده ترکیبی شدند که سلول‌های بنیادی جنینی و بالغ را به سلول‌های قلب تبدیل می‌کند. مرحله اولیه این طرح با موفقیت انجام شده است و در این مرحله سلول‌های قلب تولید شده درون ظروف آزمایشگاهی ضربان داشتند . این قلب آزمایشگاهی با DNA خود بیمار ساخته می‌شود. احتمال ترمیم بافت قلب به خودی خود ضعیف است ولی با استفاده از این ماده شیمیایی ترکیبی، این فرایند قابل انجام است . اکنون بیماران بسیاری در سراسر دنیا در انتظار دریافت قلب و پیوند آن هستند. مهم ترین مزیت این روش در این است که قلب با استفاده از سلول‌های بیمار ساخته می‌شود و کاملاً منطبق بر DNA خود فرد است، بنابراین هیچگاه بدن او قلب را رد نمی کند. با این روش، دیگر نیازی به مراقبت‌های بهداشتی پیچیده نیست