فعالان «جنبش تحریم اسرائیل در آمریکا» با همکاری دانشجویان ۲۹۳ دانشگاه این کشور درصددند تا اقدامات موثری را برای تحریم اسرائیل در این کشور انجام دهند.

به گزارشMuslimPressو به نقل از شبکه تلویزیوینی القدس، فعالان «جنبش تحریم اسرائیل در آمریکا» اعلام کردند: درصددند تا با همکاری انجمن های دانشجویی ۲۹۳ دانشگاه این کشور اقدامات موثری را برای تحریم اسرائیل و توقف سرمایه گذاری در ایالات متحده آمریکا انجام دهند.تحریم شرکت های آمریکایی در ارتباط با اسرائیل نیز از جمله اقدامات این فعالان عنوان شده است.

منبع: IRIBNEWS. IR