نیروهای مردمی سوریه، جعبه مهمات های اسرائیلی را از تروریست ها کشف کردند.

به گزارشمسلم پرس، نیروهای مردمی سوریه بعد کمین بر تروریست ها در اطراف «حضر» واقع در «قنیطره»، جعبه مهمات های اسرائیلی را از آن ها کشف کردند.