از تغییر نام جاده استاد مزاری و فیض محمد کاتب در کابل تا پایین آوردن تابلو نامگذاری خیابان مرحوم بهره در هرات.

مسلم پرس: مشکل نام گذاری خیابان های هرات به نام شخصیت های هراتی و غیر هراتی همچنان ادامه دارد، گاهی تابلوی بلند و گاهی هم تابلوی پایین آورده می شود افراد شامل این کمیسیون و تصمیم گری آنها در انتخاب نامگذاری ها متفاوت می باشد و گاهی دراثر عدم تفاهم مشکلی ایحاد می شود که بخشی از آن را خدمت تقدیم می دارم. چرا تابلو نامگذاری خیابان مرحوم بهره ازجایش کنده شده و اثری از آن بجا نمانده است؟به گفته دوستان آقای سید ولیشاه بهره درهرات درخواست خیابانی را به نام مرحوم استاد بهره به کمیسیون نامگذاری در هرات داده، خودش به وزارت اطلاعات فرهنگ به کابل مراجعه نموده احکام نامگذاری خیانانی به نام مرحوم بهره را گرفته و تابلو آن توسط شهرداری نیز هرات نصب شده است. به گفته دوستان زمانی که استاد ولی شاه بهره در مسافرت بوده تمام تابلوهای مرحوم استاد بهره از جایش کنده شده و در مدیریت ناحیه هرات واقع در هوتل پارک توقیف می باشد. یکی از دوستان می گفت چرا این تابلو فقط به نام استاد بهره نوشته شده و چرا نام کوچک مرحوم استاد برده نشده است؟ گفته می شود آقای سید ولیشاه بهره خود نیز عضو تصمیم گیری نامگذاری خیابان های هرات می باشد بنده اطلاعات بیشتری دراین مورد ندارم آیا دوستان علت کنده شدن تابلو نامگذاری جناب مرحوم بهره را می دانند؟ نامگذاری خیابان های هرات هر کدام از خود داستانی دارند.مانند:(شهید احمد ولی کرزی و دیگران) آیا کسی واقعا علت دور نمودن تابلو نام استاد مرحوم را می داند؟ هیچ تردیدی در مقام استاد نیست فقط علت برداشتن آن معلوم نیست اگر جناب بهره به این سوال پاسخ گفته و جلوی هرگونه شایعه را بگیرند، بهتر خواهد بود.در هرات شایعاتی بود گه گویا مردم محل اعتراض نموده پایه های نصب تابلو را که آهنی بوده است را اره نموده اند. همچنین اخیرا هزاران تن از شهروندان کابل در اعتراض به تغییر نام جاده استاد مزاری و فیض محمد کاتب دست به تظاهرات زدند.اعتراض کنندگان خشم و انزجار خود را نسبت به تصمیم اخیر کمیسیون نام گذاری جاده های شهر کابل ابراز کردند.آنان به رهبران حکومت وحدت ملی هشدار دادند که به هیچ کسی اجازه نمی دهند تا جاده های شهید مزاری و فیض محمد کاتب را تغییر نام دهند.کمیسیون نام گذاری جاده ها اخیرا جاده شهید مزاری را به نام جاده فیض محمد کاتب و جاده فیض محمد کاتب را به نام چارقلعه چاردهی تغییر نام داده است.برخی از نمایندگان پارلمان نیز خواستار توجه مسوولان به این موضوع شدند.

منبع: شبکه اطلاع رسانی افغانستان