نتایج تحقیقات موسسه " PEW " نشان می دهد که نگرش مثبت نسبت به مسلمانان در کشور های فرانسه و انگلیس افزایش چشمگیری داشته و این روند همچنان روبه افزایش است.به گزارشمسلم پرس،با وجود اینکه موج اسلام هراسی اروپا را در برگرفته است، یک بررسی جدید نشان داد که مسلمانان در در فرانسه و انگلیس از چهره مطلوبی برخوردار هستند و این روند همچنان روبه افزایش است.بر اساس نظر سنجی موسسه " PEW "، آمار نگرش مثبت نسبت به مسلمانان فرانسه به طور پیوسته در سال گذشته در این کشور افزایش داشته است که این آمار بعد از حملات شارلی ابدو در پاریس بدون تغییر مانده است.همچنین چهره مطلوب مسلمانان فرانسه بعد از سال ۲۰۱۴ به میزان ۴% افزایش داشته و ۷۶% فرانسوی ها نیز می گویند که ما یک نگرش مثبت نسبت به مسلمانان(این کشور) داریم.علاوه بر این، نگرش مثبت به مسلمانان در میان فرانسوی ها افزایش خیلی مطلوبی از ۱۴% سال گذشته داشته است که این آمار به ۲۵% در پنج ماه گذشته رسیده است.تحقیقات موسسه " PEW " که طی یک مصاحبه های تلفنی با ۱۰۰۱ نفر انجام داده است نشان می دهد که نگرش مثبت نسبت به مسلمانان در میان جناح های سیاسی چپ و راست فرانسه نیز بیشتر شده است.نویسنده این تحقیق معتقد است که فراخوان های گسترده ای که بعد از حمله به دفتر نشریه شارلی ابدو برای وحدت ملی صورت گرفت و همچنین بیانیه های رسمی ای که با هدف جدا کردن اسلام از این حملات تروریستی منتشر شد، به بهبود نگرش منفی از مسلمانان این کشور تأثیر بسزایی داشته است.در این تحقیق همچنین در مورد افزایش تعداد طرفداران مسلمانان در انگلیس نیز بررسی یعمل آمده است.بر اساس نظر سنجی موسسه " PEW "، نگرش مثبت نسبت به مسلمانان در انگلیس از ۶۴% در سال ۲۰۱۴ به ۷۲% در سال ۲۰۱۵ افزایش داشته است.از سویی دیگر کشو های ایتالیا و هلند، بیشترین نگرش منفی را نسبت به مسلمانان دارند. منبع: OnIslam