" هیئت رسول اعظم(ص) " و " سازمان مقاومت برای یمن "، طی برگزاری نشست و تظاهراتی در " صنعا " خواهان آزادی " شیخ نمر باقر النمر " شدند.

به گزارشMuslimPress، توسط " هیئت رسول اعظم(ص) " و " سازمان مقاومت برای یمن " در صنعا برگزار شد.در این نشست «دکتر محمد الخطیب» استاد قانون در دانشگاه صنعا، «یحیی صباح» از طرف هیئت رسول اکرم(ص)، «قاضی محمد باشق» عضو انجمن علماء یمن و «شیخ ضیف الله رسام» از طرف پس از این سمینار، شرکت کنندگان به طرف ساختمان سازمان ملل متحد در خیابان الستین تظاهرات کردند و با تجمع در مقابل این مرکز، تجاوز عربستان به مردم یمن را محکوم کرد و خواهان آزادی شیخ نمر باقر النمر شدند.در پایان این تجمع اعتراضی «شیخ فهد دمنی» بیانیه تجمع کنندگان را قرائت کرد.

منبع: خبرگزاری مشرق