اولی هوینس، مدیرعامل باشگاه بایرن مونیخ آلمان به اتهام فرار از پرداخت مالیات توسط دادگاه مونیخ به تحمل سه سال و نیم حبس محکوم شد.