پزشکان سوئدی از پیوند موفق رحمهای اهدایی در بدن 9 زن سوئدی خبر دادند که بزودی قرار است کاشت جنین نیز در آنها انجام شود. این زنان همگی بدون رحم متولد شده یا مجبور شده بودند بدلیل ابتلا به سرطان دهانه رحم، آنرا بردارند. این اندام پیوندی همه از سوی بستگان این زنان اهدا شده بود و پزشکان قصد دارند برای آزمایش کاربری آنها بزودی فرآیند کاشت جنین در این رحمها را به منظور باردار شدن زنان آغاز کنند. بیشتر این زنان در دهه 30 سالگی عمر خود قرار داشته و بخشی از اولین تجربه بزرگ برای آزمایش امکان پیوند رحم در زنان فاقد آن برای برخورداری از فرزند در آینده هستند. پیوندهای نجات‌بخش اندامهایی مانند قلب، کبد و کلیه برای چندین دهه در حال انجام بوده و پزشکان بطور فزآینده‌ای در حال پیوند دست، صورت و دیگر اعضای بدن برای ارتقای کیفیت زندگی بیماران هستند. پیوندهای رحم که اولین نمونه‌های آن قرار است موقتی و تنها برای باروری باشند، این زمینه را گسترش داده و باعث بروز نگرانی‌هایی شده است. پیش از این دو تلاش در ترکیه و عربستان برای پیوند رحم انجام شده که در هر دو مورد، زنان موفق به تولید بچه نشدند. دانشمندان در بریتانیا، مجارستان و کشورهای دیگر در حال برنامه‌ریزی برای انجام عملهای جراحی مشابه هستند.