افغانستان برای نخستین باردرتاریخ این کشورجایزه بازی جوانمردانه ی سال ۲۰۱۳ فدراسیون جهانی فوتبال را بدست آورد. جایزه ی بازی جوانمرانه فیفا به شخص یا نهادی اعطا می‌شود که در طول یک سال اصول بازی جوانمردانه را رعایت کند. فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) علت اعطای جایزه بازی جوانمردانه سال ۲۰۱۳  به تیم ملی فوتبال افغانستان را پیشرفت‌های این تیم درافغانستان، ایجاد زیرساخت‌ها برای توسعه ی فوتبال در سراسرجهان ونیز راه اندازی لیگ برترفوتبال افغانستان ونیزاتحاد وهمبستگی میان مردم ورسانیدن پیام صلح به جهانیان ازطریق این بازی عنوان کرد. کرام الدین کریم، رییس فدراسیون فوتبال افغانستان پس از دریافت این جایزه درشهرزوریخ سویس، درحالی که بسیارشگفتی زده به نظرمی‌رسید به اشتراک کنند‌گان مراسم اهدای جواز از دست آوردهای تیم ملی فوتبال افغانستان دریک سال گذشته به ویژه قهرمانی دربازی‌های جنوب آسیا سخن گفت.